Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 79

UJesu Wenza Iimangaliso Ezinengi

UJesu Wenza Iimangaliso Ezinengi

UJesu weza ephasini ukuzokutjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. UJehova wamupha nommoya ocwengileko wokwenza imikarisomraro, ukuze aveze lokho okuzokwenziwa nguJesu nasekayiKosi. Bekakghona ukulapha nanyana ngimaphi amagulo. Koke la aya khona, abantu bebeza kuye, abapholise boke njalo. Abaziimphofu bebabona, abangezwako eendlebeni bezwe, abarholopheleko bakghone ukukhamba, nalabo ebebatshwenywa madimoni bebatjhaphuluka. Bebaphola ngitjho nalokha nabathinta umphetho wezembatho zakhe kwaphela. Abantu bebalandela uJesu nanyana kukuphi lapho aya khona. Nalapho sekafuna ukuba yedwa, uJesu bekangabajikisi abantu nabeza kuye.

Ngelinye ilanga, abantu baletha indoda erholopheleko emzini uJesu ebekahlala kiwo. Kodwana emzini loyo bekuzele abantu kangangobana bekungasenandawo yokungena. Yeke kwavulwa imbobo phezu kwendlu bona umuntu loyo ehliselwe ngayo ngendlini. Ngemva kwalokho uJesu wathi endodeni leyo: ‘Sikima ukhambe.’ Nayisikima abantu bamangala.

Godu ngesinye isikhathi, kwathi uJesu nakafika kwenye indawo, amadoda alitjhumi anobulepheru amrhuwelela ahlezi kudanyana athi: ‘Jesu, sibawa usisize!’ Emihleni leyo, abantu abanobulepheru bekungakafaneli batjhidele hlanu kwabanye abantu. Yeke uJesu wawatjela ukuthi aye ethempelini njengombana umThetho kaJehova bewuthi benze  njalo abanobulepheru nabapholako. Nabasatjhinga ethempelini njalo, pholiyani endleleni. Omunye wabo naka- lemuka lokho, wajika wazokuthokoza uJesu wadumisa noZimu. Kwabalitjhumi labo, nguye yedwa owajika wazokuthokoza uJesu.

Omunye umfazi ebesekagule iminyaka eli-12 naye bekakhanuka ngathana angaphola. Yeke weza ngemva kwakaJesu esiqubuthwini sabantu, wakghwatha umpetho wesembatho sakhe. Waphola khonokho. Nakwenzeka lokho, uJesu wabuza wathi: “Ngubani othinte isambatho sami?” Umfazi loyo wethuka khulu, kodwana weza wamtjela iqiniso. UJesu wamtjhiriya ngokuthi kuye: ‘Ndodakazi, khamba ngokuthula.’

Nesikhulu okuthiwa nguJayirosi sabawa uJesu sathi: ‘Ngibawa uze kwami! Indodakazami igulela ukufa.’ Kodwana yafa ngaphambi kobana uJesu afike kwaJayirosi. Nakafika lapho, uJesu wabona abantu abanengi nomndeni udanile. Kodwana wathi kibo: ‘Ningalili; ulele nje kwaphela.’ Wakghwatha isandla somntazinyana loyo, wathi: ‘Mntwanami, vuka!’ Wavuka khonokho, begodu uJesu wathi ababelethi bakhe bamuphe ukudla. Bathaba kwamambala!

“UZimu wajamisa uJesu weNazaretha [“ngommoya ocwengileko,” NW] namandla, wakhamba yoke indawo enza okuhle, apholisa boke egade bangaphasi kwamandla kaSathana ngombana uZimu gade anaye.”—IzEnzo 10:38