Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 78

UJesu Utjhumayela Umlayezo WomBuso

UJesu Utjhumayela Umlayezo WomBuso

Ngemva nje kokubhajadiswa kwakhe, uJesu wathoma ukutjhumayela wathi: ‘UmBuso kaZimu useduze.’ Abafundi bamlandela njengombana akhamba loke iGalile neJudiya. UJesu nakabuyela ekhabo eNazaretha, waya esinagogini wafika wavula umsongo ka-Isaya, wawufunda ngokuzwakalako wathi: ‘Umoya ocwengileko kaJehova uphezu kwami bona ngitjhumayele iindaba ezimnandi.’ Bekatjho ukuthini ngalokho? Bekatjho ukuthi nanyana abantu bathatjiswa kumbona enza iimangaliso, kodwana umnqopho wokuthola kwakhe ummoya ocwengileko bekukutjhumayela iindaba ezimnandi. Ngemva kwalokho, watjela labo abamlalele ukuthi: ‘Namhlanjesi isiphorofidwesi sizalisekile.’

Ngokulandelako, uJesu waya eLwandle leGalile, okukulapho ahlangana khona nabafundi bakhe ebebabathiyi beemfesi, uPitrosi, u-Andrisi, uJakopo, noJwanisi. Wabamema wathi: ‘Ngilandelani, ngizonenza abathiyi babantu.’ Batjhiya ibhizinisi labo khonokho, bamlandela. Balikhamba loke iGalile, batjhumayela ngomBuso kaJehova. Bebatjhumayela emasinagogini, eendaweni zemmaraga, kunye neentaradeni. Bebalandelwa liwomakazi labantu nanyana kukuphi lapho baya khona. Iindaba ngoJesu zarhatjheka yoke indawo, bezayokufika neendaweni ezikude eSiriya.

Ngokukhamba kwesikhathi, uJesu wapha abanye babalandeli bakhe amandla wokupholisa abantu nokuqotha amadimoni. Abanye bakhamba naye njengombana atjhumayela imizi nemizi, nemizana ngemizana. Abafazi abathembileko, okufaka hlangana uMariya Magdalina, uJwana, uSusana, nabanye bamnakekela uJesu nabalandeli bakhe.

Ngemva kokubandula abafundi bakhe, uJesu wabathuma ukuthi bayokutjhumayela. Njengombana batjhumayela eGalile, kwaphenduka abantu abanengi baba bafundi, babhajadiswa. Ngendlela ebebabanengi ngayo abafuna ukuba bafundi, uJesu wabe wabafanisa nesimu elungele ukuvunwa. Wathi: ‘Thandazani kuJehova bona athumele iinsebenzi ezingeziweko esivunweni.’ Ngokukhamba kwesikhathi,  wakhetha abama-70 ebafundini bakhe, wabathuma ngababili bona bayolitjhumayela loke iJudiya. Bafundisa yoke imihlobo yabantu ngomBuso. Kwathi abafundi nababuyako, bebarhuluphele ukutjela uJesu ngakho koke okwenzekile. Akunalitho uDeveli ebekangalenza bona avimbe umsebenzi wokutjhumayela.

UJesu wenza isiqinisekiso sokuthi abafundi bakhe bazokuraga nomsebenzi oqakathekileko lo nalokha nasekabuyele ezulwini. Wathi kibo: ‘Tjhumayelani iindaba ezimnandezi kilo loke iphasi. Fundisani abantu ngeliZwi lakaZimu, nibabhabhadise.’

“Kufanele ngitjhumayele iindaba ezimnandi ngombuso kaZimu nakezinye iindawo ngombana ngithunyelwe khona lokho.”—Lukasi 4:43