Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 85

UJesu Upholisa NgeSabatha

UJesu Upholisa NgeSabatha

AbaFarisi bebamhloyile uJesu, njeke bebafuna ibanga lokumbopha. Bathi akukafaneli apholise abagulako ngeSabatha. Ngelinye iSabatha, uJesu wahlangana nendoda esiphofu ibawa indleleni. Watjela abafundi bakhe wathi: ‘Khenibone ukuthi amandla kaZimu ayisiza njani indoda le.’ UJesu wakhafulela ihlabathi wayihlanganisa namathe, wayinamathisela emehlweni wendoda leyo. Wayitjela wathi: ‘Khamba uyokuhlamba amehlwakho esizibeni seSilowama.’ Indoda leyo yenza njalo, amehlwayo avuleka. Beyithoma ukubona epilwenayo!

Abantu barareka, bathi: ‘Akusuye umuntu lo ogade aphele ahlale phasi abawe na?’ Indoda leyo yathi: ‘Ngabelethwa ngisiphofu!’ Abantu bayibuza bathi: ‘Alo kuze njani ukuthi ubone?’ Nayibatjela okwenzekileko, bayisa kubaFarisi.

Indoda leyo yatjela abaFarisi yathi: ‘UJesu ungininde ngedaka emehlweni, wathi ngikhambe ngiyolihlamba. Ngenza njalo, begodu nje ngiyabona.’ AbaFarisi bathi: ‘UJesu nakapholisa ngeSabatha, kutjho ukuthi amandlakhe awaveli kuZimu.’ Kodwana abanye bathi: ‘Nangabe amandlakhe bewangaveli kuZimu, bengekhe akghone ukuyipholisa indoda le.’

AbaFarisi babiza ababelethi bendoda leyo, bababuza ukuthi: ‘Kuze njani bona indodanenu ibone?’ Abazali bayo  bebasaba ngombana bezwa abaFarisi bathi nanyana ngubani okholelwa kuJesu uzokukhitjhwa ngesinagogini. Yeke bathi: ‘Asazi. Buzani yona.’ AbaFarisi babuza indoda leyo eminye imibuzo yaze yathi: ‘Nginitjele koke engikwaziko. Kanti yini engakangaka eniyifunako?’ AbaFarisi basilingeka, bebayikghurumejela ngaphandle.

UJesu wathi nakayibona godu wayibuza wathi: ‘Uyakholelwa na kuMesiya?’ Indoda leyo yathi: ‘Bengizomkholwa thana bengimazi ukuthi ungubani.’ UJesu wathi kiyo: ‘Nginguye uMesiya.’ UJesu bekanesirhawu samambala ngomba azange agcine ngokupholisa indoda leyo, kodwana wayisiza nokuthi ibe nokukholwa.

“Niyaphosisa niyazi! Kanti aniyazi imitlolo namkha amandla kaZimu na?”—Matewu 22:29