Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 86

UJesu Uvusa ULazaru

UJesu Uvusa ULazaru

UJesu bekanabangani abathathu abahlala eBhethaniya. Indlela ebebathandana ngayo, bebayirhara nomncamo. Amabizwabo bekunguLazaru nabodadwabo ababili, uMarta noMariya. Ngelinye ilanga uJesu asendaweni engancangange Jordani, uMarta noMariya bamthumela umlayezo orhabako othi: ‘Kosi umnganakho uyagula. Sibawa urhabe msinyana!’ Kodwana uJesu azange afike khonokho. Walinda bekwaba malanga amanye amabili godu, ngemva kwalokho wathi ebafundini bakhe: ‘Asiyeni eBhethaniya. ULazaru ulele ngisayomvusa.’ Abapostoli bathi: ‘Nange uLazaru alele lokho kuzamsiza alulame msinyana.’ Yeke uJesu wabahlathululela kuhle ngokwenzekileko, wathi: ‘ULazaru ufile.’

Kwathi uJesu nakafika eBhethaniya, uLazaru besele kumalanga amane woke angcwatjiwe. Besekufike neWoma labantu lizokududuza uMarta noMariya. UMarta nakezwa ukuthi uJesu ufikile wasuka ngebelo wayomhlangabeza. Wafika wathi: “Kosi ngathana bewulapha umfowethu ngangakafi.” UJesu wathi kuye: ‘Umfowenu uzakuvuka aphile godu. Uyakukholelwa lokhu na?’ UMarta wathi: ‘Ngiyazi uzakuvuka aphile godu ngomhla wokuphela.’ UJesu wathi: “Ngikuvuka nokuphila.”

UMarta wakhamba wayokutjela uMariya ukuthi: ‘UJesu ufikile.’ UMariya wasuka ngebelo waya kuJesu newoma labantu lamlandela. Wafese waziphosa phambi kweenyawo zakaJesu wakhihla isililo. Wathi: ‘Kosi kube bewukhona umfowethu ngabe usaphila!’ UJesu wabona indlela ebekezwa ngayo ubuhlungu wathoma naye walila. Iwoma labantu nalibona iinyembezi zakhe lathi: ‘Qala indlela uJesu bekamthanda ngayo uLazaru.’ Abanye babo bazibuza ukuthi kubayini angazange asindise umnganakhe? Alo uJesu bekazokwenza njani kwanjesi?

UJesu waya ethuneni ebelivalwe ngelitje elikhu emnyango. Wathi: ‘Gedani ilitjeli.’ UMarta wathi: ‘Kodwana sekumalanga amane woke ahlongakele. Isidumbu sakhe sesiyanuka.’ Khonapho bageda ilitje, uJesu wathandaza wathi: ‘Baba ngiyathokoza ngokungilalela.  Ngazi kuhle ukuthi uhlale ungilalela, kodwa lokhu ngikutjho ngebanga labantu abajame lapha, khona bazakukholwa bonyana ungithumile.’ Wabiza ngelizwi elikhulu wathi: “Lazaru phuma!” Kwenzeka into ebeyingakalindeleki: ULazaru waphuma ngethuneni aphuthelwe ngamatjhila. UJesu wathi: ‘Mtjhaphululeni akhambe.’

Inengi labantu elabona intwele lakholelwa kuJesu. Abanye lapho bakhamba bayokutjela abaFarisi. Kusukela mhlokho, abaFarisi bazingela uLazaru noJesu bafuna ukubabulala. Kwathi omunye wabapostoli abali-12, uJudasi Iskariyodi, wakhukhutha waya ebaFarisini wababuza wathi: ‘Nizangibhadela malini nanginganisiza nifumane uJesu?’ Bavumelana ngokumnikela iimpaparwana ezima-30 zesiliva. UJudasi wathoma wafunana nethuba lokuthi angamthengisa njani uJesu ebaFarisini.

“Mbala, uZimethu unguZimu wesindiso; ukuphepha ukufa, [“kukuJehova,” NW] uSomandla.”—IRhubo 68:21 [68:20, NW]