Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 83

UJesu Usuthisa Iinkulungwana

UJesu Usuthisa Iinkulungwana

Ngaphambi kokudlula kwomnyanya wePhasika lomnyaka ka-32. Abapostoli babuyela ekhambweni labo lokutjhumayela. Bebadinwe bafile, uJesu wabalayitjha ngomkhumbi baya eBhethe-Sayida bayokuphumula. Umkhumbi nawufika eqabazini lelwandle, uJesu wabona iinkulungwana zabantu ebebamlandele ngemva. Nanyana uJesu bekafuna khesebabe bodwa nabapostoli bakhe, kodwana wabamukela ngomusa abantwabo. Walapha ebebagula wabe wabafundisa. Wabafundisa imini yoke ngomBuso kaZimu. Nakurhwalalako abapostoli bezakuye bathi: ‘Kufuze ukuthi abantwaba sebalambile kwanjesi. Batjele bakhembe bakwazi ukuzitholela okuya ngendeni.’

UJesu wathi: ‘Akutlhogeki ukuthi abantwaba bakhambe. Banikeleni okudliwako.’ Abapostoli bambuza bathi: ‘Kghani ufuna siyobathengela ukudla na?’ UFlebhe ongomunye wabapostoli wathi: ‘Sengitjho nanyana bekuthiwa sibathengele uburotho, bengeze banele boke.’

UJesu wambuza wathi: ‘Kunengi kangangani ukudla esikuphetheko?’ U-Andrisi wathi: ‘Siphethe amalofu amahlanu neemfesana ezimbili, kuncani khulu ukudlokhu.’ UJesu wathi: ‘Ngilethelani uburothobo nemfesezo.’ Watjela iwoma labantweli bona lihlale phasi etjanini lizabe ngeenqhema. UJesu wathatha uburotho nemfesi waqala ezulwini wathandaza. Ngemva kwalokho wanikela abapostoli ukudlokho baphakela abantu. Amadoda azi-5 000, abafazi nabantwana  badla basutha. Abantu nasele badlile, abapostoli babutha iinsalela zokudla ukwenzela bona kungamoroswa, kwazala abomantji abali-12. Indaba le iyarara tle!

Abantwaba bathaba kangangokuthi babe bafuna nokwenza uJesu ikosabo. Kodwana uJesu bekazi kuhle ukuthi bekungakabi sikhathi sokukobana uJehova amenze ikosi. Watjhaphulula iwoma labantu lakhamba, watjela nabapostoli ukuthi baye ngancangangeLwandle leGalile. Bakhwela umkhumbi bakhamba, uJesu wakhuphuka intaba ayedwa. Kubayini enza njalo? Bekafuna ithuba lokuthandaza kuYise. Bekubhala nanyana bekangaba majadu, bekahlale aba nesikhathi sokuthandaza.

“Ningasebenzeli ukudla okuphelako, kodwana ukudla kokuphila okungapheliko, lokho iNdodana yoMuntu ezanipha khona.”—Jwanisi 6:27