Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 84

UJesu Ukhamba Phezu Kwamanzi

UJesu Ukhamba Phezu Kwamanzi

UJesu azange agcine ngokupholisa abagulako nokuvusa abafileko kwaphela, kodwana bekakwazi nokulawula umoya nezulu. Nakaqeda ukuthandaza entabeni, uJesu waqala eLwandle leGalile wabona kunesiwuruwuru. Ngesikhatheso abapostoli bakhe bebangemkhunjini, balinga ukuwuphehla phakathi kwesiwuruwurweso. UJesu wehla wathoma ukukhamba phezu kwamanzi, watjhinga emkhunjini. Kwathi abapostoli nababona umuntu okhamba phezu kwamanzi, barhidlwa livalo. Kodwana uJesu wathi kibo: ‘Ngimi. Ningesabi.’

UPitrosi wathi: ‘Kosi, nakube nguwe, yewungilayele bona ngikhambe phezu kwamanzi ngize kuwe.’ UJesu wathi kuPitrosi: ‘Yewuze.’ Nakezwa lokho uPitrosi waphuma ngemkhunjini phakathi kwaso isiwuruwurweso, wathoma ukukhamba phezu kwamanzi, watjhinga kuJesu. Kodwana njengombana abandamela, wathoma ukuqala isiwuruwuru. Warhidlwa livalo wathoma ukutjhingela ngemanzini. Warhuwelela wathi: ‘Kosi, yewungisindise!’ UJesu wambamba ngesandla, wathi: ‘Kubayini uthoma ukuzaza? Kuyephi ukukholwa kwakho?’

UJesu noPitrosi bangena ngemkhunjini, khonokho isiwuruwuru sathula. Ucabanga ukuthi bazizwa njani abapostoli ngalokho? Bathoma bathi: “Kwamambala uyiNdodana kaZimu!”

Lesi bekungasi kuphela kwesikhathi uJesu alawula ngaso ubujamo bezulu. Nangesinye isikhathi nakakhamba nabapostoli bakhe ngesikepe bayamela ngakwelinye ihlangothi lelwandle, uJesu wakhamba wayokulala ngemuva emkhunjini. Nakasalele njalo kwavuka imbedla yesiwuruwuru. Amagagasi aphula umkhumbi, kwaba yipatlapatla amanzi ngemkhunjini. Abapostoli bavusa uJesu, bamrhuwelela bathi: ‘Kosi! Kosi! Sibawa usisize, safa!’ UJesu wavuka wakhalimela isiwuruwurweso, sathula. Ngemva kwalokho wabuza abapostoli wathi: ‘Kuphi ukukholwa kwenu na?’ Bathoma babuzana bodwa bathi: “Kanti ngubani umuntu lo okghona ukukhalimela imimoya namaza kumlalele na?” Abapostoli balemuka ukuthi nabamthemba ngokupheleleko uJesu, akunalitho elingabathusa.

“Mbala ngiyakholwa bonyana ngizazizwela ukulunga [“kwakaJehova,” NW] ngisesephasinapha.”—IRhubo 27:13