Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 82

UJesu Ufundisa Abalandeli Bakhe Ukuthandaza

UJesu Ufundisa Abalandeli Bakhe Ukuthandaza

Yoke into ebeyenziwa baFarisi, bebayenzela ukubukwa. Bebathi nabenza umusa ebantwini, bawenzele ukubonwa babantu. Bebathanda ukuthandaza epepeneneni benzela ukubukisa. Bebabamba nemithandazo emide ngehloko basolo bayiphindaphinda emasinagogini, nemakhoneni weendlela lapho ebebazokubonwa babantu khona. Yeke abantu barareka khulu, nabezwa uJesu abatjela ukuthi: ‘Ningathandazi njengabaFarisi. Bebacabanga ukuthi bazokuthabisa uZimu nabenza indendende yamezwi, kanti bekungasi njalo. Phela umthandazo yinto ephakathi kwakho noJehova. Begodu akukafaneli usolo ubuyelela into efanako kanengi. UJehova ufuna umtjele indlela ozizwa ngayo ehliziywenakho.’

Yeke, nasi-ke indlela ekufanele nithandaze ngayo: “Baba wethu  osezulwini, alicwengiswe ibizo lakho, umbuso wakho awufike, intando yakho yenziwe ephasini njengombana kunjalo ezulwini. Usiphe namhlanjesi isikwa sethu sangemihla.” Wabatjela nokuthi bathandazele nokudla kwelanga ngalinye, ukulitjalelwa kwemphoso nezinye izinto ezibandakanya ipilo yomuntu.

Wabuye wabatjela nokuthi: ‘Ningathomi nilise ukuthandaza. Phikelelani nibawa izinto ezihle kuJehova uBaba. Woke umuntu ombelethi ufuna ukupha untwanakhe izinto ezihle. Akhesithi indodanakho ikubawa uburotho ungayipha ilitje na? Nange ikubawa ifesi ungayipha inyoka na?’

UJesu wabahlathululela isifundo salokho wathi: ‘Nange nina nikwazi ukupha abantwabenu izipho ezihle, kangangani-ke ngoBabenu uJehova, angabhalelwa kunipha ummoya ocwengileko? Into eniyitlhogako kubawa kwaphela.’ Uyasilandela na iseluleko sakaJesu? Ngiziphi izinto ovane uzithandazele?

“Bawani nizakuphiwa; funani nizakufumana; kokodani nizakuvulelwa.”—Matewu 7:7