Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 75

USathana Ulinga UJesu

USathana Ulinga UJesu

UJesu nakaqeda ukubhajadiswa ummoya ocwengileko wamusa emmangweni. Nakafika lapho azange adle litho amalanga ama-40, yeke walamba into erarako. Ngemva kwalokho, uDeveli weza kuJesu wamlinga wathi: ‘Nangabe uyiNdodana kaZimu, tjela amatje la aphenduke isikwa.’ Kodwana uJesu wamphendula ngokudzubhula imiTlolo wathi: ‘Kutloliwe kwathiwa angekhe waphila ngesikwa kwaphela. Ungaphila nangokulalela elinye nelinye ilizwi elivela kuJehova.’

Ngokulandelako, uDeveli walinga uJesu wathi: ‘Nangabe uyiNdodana kaZimu, jama phezu kwethempeli bese uziphosele phasi, ngombana kutloliwe kwathiwa uZimu uzakuthumela iingilozi zakhe zikubambe.’ Kodwana nalapho uJesu wadzubhula imiTlolo wathi: ‘Kutloliwe kwathiwa ungamlingi uJehova.’

Ngemva kwalokho uSathana watjengisa uJesu yoke imibuso yephasi nerhwebo kunye nobuphaziphazi bayo, wathi: ‘Ngizakunikela yoke imibuso le nobuphaziphazi bayo nawungangilotjha kanye nje kwaphela.’ Kodwana uJesu wathi: ‘Suka Sathana! Kutloliwe bona nguJehova kwaphela okufuze umlotjhe.’

Njeke, uDeveli wakhamba, kweza iingilozi zanikela uJesu ukudla. Kusukela lapho, uJesu watjhumayela iindaba ezimnandi zomBuso kaZimu. Loyo bekumsebenzi ebekathunyelwe ukuzowenza la ephasini. Abantu bebakuthanda lokho ebebakufundiswa nguJesu, begodu bebamlandela nanyana kukuphi lapho aya khona.

“[UDeveli] nakaleya amanga, ukhuluma lokho okuyimvelo yakhe ngombana ungusomalakazi noyise wamanga.”—Jwanisi 8:44