Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 74

UJesu Uba NguMesiya

UJesu Uba NguMesiya

UJwanisi watjhumayela wathi: ‘Uyeza omkhulu kunami.’ Kwathi uJesu nakaba neminyaka ema-30 ubudala, wasuka eGalile waya emLanjeni weJordani, lapho uJwanisi ebekabhabhadisela khona. UJesu bekafuna uJwanisi ambhabhadise, kodwana uJwanisi wathi: ‘Akukafaneli ngikubhabhadise. Wena kufuze ubhabhadise mina.’ Kodwana uJesu wathi kuye: ‘UJehova ufuna ngibhajadiswe nguwe.’ Njeke bangena ngemLanjeni weJordani, uJwanisi wacwilisa uJesu ngokupheleleko ngaphakathi kwamanzi.

Kuthe uJesu nakakhuphuka ngemanzini, wathandaza. Khonokho, izulu lavuleka, kwehla ummoya ocwengileko kaZimu unjengezuba. Ngemva kwalokho uJehova wakhuluma asezulwini wathi: “UyiNdodanami engiyithandako; uyangithokozisa.”

Kwathi ummoya kaJehova nawungena kuJesu, waba nguKrestu, namkha uMesiya. Nje, besekangathoma ngomsebenzi uJehova ebekamthume bona azowenza ephasini.

Nakaqeda ukubhajadiswa, uJesu waya emmangweni, wahlala lapho amalanga ama-40. Nakabuyako, waya kuJwanisi. Nakasondela kuye, uJwanisi wathi: ‘Le yiMvana kaZimu ezokususa isono ephasini.’ Ngokutjho kwakhe njalo, uJwanisi bekatjela abantu ukuthi uJesu unguMesiya. Uyazi bona kwenzekani kuJesu nakasemmangweni? Khesibone.

“Ilizwi lavela ezulwini lithi: ‘Wena uyiNdodanami ethandekako, ngithabe khulu ngawe.’”—Markosi 1:11