Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 81

ITjhumayelo YeNtabeni

ITjhumayelo YeNtabeni

Ngemva kokukhetha abapostoli abali-12, uJesu wehla entabeni waya lapho iwoma labantu ebelihlangene khona. Iwomakazi labantweli belivela eGalile, eJudiya, eTirosi, eTsidoni, eSiriya nakezinye iindawo zeJordani. Bekulethwe abantu abaphethwe malwelwe abanye bagandelelwe madimoni. UJesu wabalapha boke njalo abantwabo. Ngemva kwalokho wakhwela entabeni wahlalela ngeqadanyana wathoma wakhuluma. Wahlathulula okufuze sikwenze nasifuna ukuba bangani bakaZimu. Wabuye watjho nokuthi sitlhoga ukuba bangani bakaJehova besimthande. Godu angeze sakghona ukuthanda uZimu nasibhalelwa kuthanda abanye abantu. Kufanele sibe nomusa kibo boke abantu, ngitjho namanabethu imbala.

UJesu wanaba wathi: ‘Singagcini ngokuthanda abangani bethu kwaphela. Kufanele sithande namanabethu besilibalele nabanye abantu ngokusuka ehliziyweni. Nakunomuntu omkwatisile, kufuze khonokho ukhambe uye kuye, ubawe ukulitjalelwa. Godu kufanele siphathe abantu ngendlela esifuna nathi basiphathe ngayo.’

 UJesu waluleka abantu ngeseluleko esinamandla malungana nezinto zakanokutjho. Wathi: ‘Akunanto eqakatheke ukudlula ukuba mngani kaJehova kunokuba nemali enengi. Phela utsotsi angeba imalakho, kodwana akunamuntu ongakwebela isingani sakho noJehova. Lisani nokutshwenyeka ngokuthi nizokudlani, nofana nizokumbathani. Qalani iinyoni, uZimu uhlala aqiniseka bona zinokudla okwaneleko. Nokutshwenyeka angeze kwangezelela ngitjho nalinye ilanga epilwenakho. Ukhumbule nokuthi uJehova wazi okutlhogako.’

Abantwaba bebangakhenge khebezwe namunye umuntu akhuluma njengoJesu. Abadosi phambili babo bekolo azange khebabafundise izintwezi, nangelanga lomhlolo! Kubayini uJesu bekanguMfundisi omkhulu? Phela yoke into ebekayifundisa beyivela kuJehova.

“Thwalani ijogi lami, nifunde kimi ngombana ngimnene begodu ngithobile ngehliziyo, imimoya yenu izakufumana ukuphumula.” —Matewu 11:29