Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 80

UJesu Ukhetha Abapostoli AbaliTjhumi Nambili

UJesu Ukhetha Abapostoli AbaliTjhumi Nambili

Ngemva kobana uJesu atjhumayele isikhathi esingangomnyaka nesiquntu, wathatha igadango eliqakathekileko. Bobani ebekazobakhetha bona basebenze naye? Bobani ebekazobabandula bona banqophise ibandla lobuKrestu? UJesu wabawa isinqophiso kuJehova nakazakuthatha amagadango aqakathekileko lawo. Yeke wakhuphuka intaba wayokuba yedwa, wathandaza ubusuku boke. Ekuseni, uJesu wabizela abanye babafundi bakhe ndawonye, wakhetha abapostoli abali-12. Usawakhumbula na amabizo wabo? BekunguPitrosi, u-Andrisi, uJakopo, uJwanisi, uFlebhe, uBharitholomeyusi, uTomasi, uMatewu, uJakopo umsa ka-Alfiyosi, uThadiyosi, uSimoni, kanye noJudasi Iskariyodi.

U-Andrisi, UPitrosi, uFlebhe, UJakopo

AbaliTjhumi Nambili laba bebakhamba naye. Ngemva kokubabandula, bakhamba bayokutjhumayela bodwa. UJehova wabapha amandla wokuqotha amadimoni nokupholisa abagulako.

UJwanisi, uMatewu, uBharitholomeyusi, noTomasi

UJesu wabiza abapostoli bakhe abaliTjhumi Nambili ngokuthi bangani bakhe, begodu bekabathemba. AbaFarisi bebazi abapostoli  bababantu abangakafundi nabajayelekileko. Kodwana uJesu wababandulela ukwenza umsebenzi wokutjhumayela. Bebahlala banoJesu soke isikhathi sokuphila kwakhe, njengangaphambi kokufa nangemva kokuvuswa kwakhe. Inengi labo belivela eGalile njengoJesu. Abanye babo bebatjhadile.

UJakopo umsa ka-Alfiyosi, uJudasi Iskariyodi, uThadiyosi, noSimoni

Abapostolaba bekubabantu abangakapheleli, abakhamba batjhapha lapho nalapho. Ngezinye iinkhathi bebarhaba bakhulume namkha bathathe iinqunto abangakacabangisisi ngazo. Ngasikhathi bebaphela ihliziyo. Kokhunye bebaphikisana nangokuthi ngubani oqakathekileko kunomunye. Kodwana bebababantu abamthandako uJehova. Bebazokuba sisekelo sebandla lobuKrestu uJesu nasekakhambile.

“Nginibiza bona nibangani ngombana nginazise koke engikuzwe kuBaba.”—Jwanisi 15:15