Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 77

Umfazi Emthonjeni

Umfazi Emthonjeni

Ngemva kwePhasika, uJesu nabafundi bakhe badlula eSamariya nababuyela eGalile. Nabafika hlanu kwedorobho leSikhari, uJesu wajama endaweni ebizwa ngomthombo kaJakopo. Nakasaphumulile lapho, abafundi bakhe batjhinga edorobheni bayokuthenga ukudla.

Kweza umfazi azokukha amanzi lapho. UJesu wathi kuye: “Akhe ungiphe amanzi, ngisele.” Umfazi loyo wathi: ‘Kubayini ukhuluma nami? Ngimfazi womSamariya. AmaJuda awakhulumisani nama- Samariya.’ UJesu wathi kuye: ‘Ngathana bewazi ukuthi ngingubani, bewuzakuthi nawungibawa amanzi, ngikuphe amanzi wokuphila.’ ‘Utjho ukuthini? Ngombana naku nethunga awunalo,’ sekubuza yena umfazi lo. UJesu wathi: ‘Nanyana ngubani osela amanzi engimnikela wona angekhe aphinde ome.’ Umfazi lo wathi: “Mnimzana, ngipha amanzi lawo.”

Ngemva kwalokho uJesu wathi kuye: ‘Iza nendodakwakho la emthonjeni.’ Yena wathi: ‘Anginandoda.’ UJesu wathi: ‘Uqinisile ngombana watjhada kahlanu, begodu nje uhlala nendoda engakakutjhadi.’ Umfazi lo wathi: ‘Ngiyabona bonyana umphorofidi. Abantu bekhethu bakholelwa bona uZimu singamlotjha entabeni le kwaphela, kodwana amaJuda athi siyokulotjha eJerusalema kwaphela. Ngiyathemba bona nakufika uMesiya, uzasifundisa bona kulotjhwa njani.’ Njeke uJesu watjho into angazange khekayitjele omunye umuntu, wathi: ‘NginguMesiya.’

 Umfazi loyo wagijimela ngekhabo wayokutjela amaSamariya wathi: ‘Ngicabanga ukuthi ngimtholile uMesiya. Wazi koke ngami. Izani nizombona!’ Bamlandela babuyela naye emthonjeni, bafika balalela uJesu nakafundisako.

AmaSamariya abawa uJesu bona ahlale edorobheni lawo. Wahlala lapho amalanga amabili wafundisa, begodu abanengi bamkholwa. Batjela umfazi womSamariya bathi: ‘Ngemva kokulalela indoda le, sesiyazi ukuthi ngiyo ezokusindisa iphasi.’

“‘Yiza!’ Omunye nomunye owomileko akeze; nanyana ngubani othandako akathathe amanzi wokuphila ngesihle.”—IsAmbulo 22:17