Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sesahluko 12

Isethulo Sesahluko 12

UJesu wafundisa abantu ngomBuso wezulwini. Wabafundisa nokuthi bathandazele ukucwengiswa kwebizo lakaZimu, ukufika komBuso wakhe, nokwenzeka kwentando yakhe ephasini. Nawungumbelethi hlathululela umntwanakho ukuthi umthandazo lo utjho ukuthini kithi. UJesu azange amvumele uSathana bona amenze angasathembeki. UJesu wazikhethela abapostoli begodu ngibo ababa sisekelo somBuso kaZimu. Tjheja ukuthi uJesu bekayikhuthalele kangangani ikolo yeqiniso. Ngebanga lokuthi uJesu bekafuna ukusiza abanye, wapholisa abagulako, wasuthisa abalambileko, wavusa nabafileko. Iimangaliswezi zoke nje zibufakazi balokho umBuso kaZimu ozokwenzela abantu.

ENGCENYENI LE

UJesu Uba NguMesiya

UJwanisi bekatjho ukuthini nakathi uJesu yimvana kaZimu?

USathana Ulinga UJesu

Kwabe kwaba kathathu uDeveli alinga uJesu. Beziyini iinlingo ezintathwezo? UJesu wajamelana njani nendaba leyo?

UJesu Uhlanza Ithempeli

Kubayini uJesu aqotha iimbandana ngethempelini, wabe waketula namantafula wabatjintji bemali?

Umfazi Emthonjeni

Umfazi womSamariya emthonjeni kaJakopo, warareka khulu uJesu nakakhuluma naye. Kubayini kunjalo? Ngikuphi okwakhulunywa nguJesu angazange akutjele abanye abantu?

UJesu Utjhumayela Umlayezo WomBuso

UJesu umema abanye babafundi bakhe bona babe ‘bathiyi babantu.’ Ngokukhamba kwesikhathi, ubandula abalandeli bakhe abama-70 ngokutjhumayela iindaba ezimnandi.

UJesu Wenza Iimangaliso Ezinengi

Nanyana kukuphi lapho aya khona, abagulakko beza kuye bazokubawa isizo, abapholise. Uvusa ngitjho nomntazinyana ohlongakeleko.

UJesu Ukhetha Abapostoli AbaliTjhumi Nambili

Wabakhethelani? Usawakhumbula amabizo wabo?

ITjhumayelo YeNtabeni

UJesu ufundisa iwomakazi labantu iimfundo eziqakathekileko.

UJesu Ufundisa Abalandeli Bakhe Ukuthandaza

Mhlobo bani wezinto uJesu athi abafundi bakhe bahlale bazibawa?

UJesu Usuthisa Iinkulungwana

Ikarisomraro le isitjelani ngoJesu noJehova?

UJesu Ukhamba Phezu Kwamanzi

Ucabanga ukuthi bazizwa njani abapostoli nababona ikarisomraro le?

UJesu Uvusa ULazaru

UJesu uthoma ukulila njengombana abona uMariya alila. Kodwana iinyembezi zabo ziphenduka ithabo.