UJesu wafundisa abantu ngomBuso wezulwini. Wabafundisa nokuthi bathandazele ukucwengiswa kwebizo lakaZimu, ukufika komBuso wakhe, nokwenzeka kwentando yakhe ephasini. Nawungumbelethi hlathululela umntwanakho ukuthi umthandazo lo utjho ukuthini kithi. UJesu azange amvumele uSathana bona amenze angasathembeki. UJesu wazikhethela abapostoli begodu ngibo ababa sisekelo somBuso kaZimu. Tjheja ukuthi uJesu bekayikhuthalele kangangani ikolo yeqiniso. Ngebanga lokuthi uJesu bekafuna ukusiza abanye, wapholisa abagulako, wasuthisa abalambileko, wavusa nabafileko. Iimangaliswezi zoke nje zibufakazi balokho umBuso kaZimu ozokwenzela abantu.