Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 69

UGabhariyeli Uvakatjhela UMariya

UGabhariyeli Uvakatjhela UMariya

U-Elisabethi bekanesihlobo ibizo laso kunguMariya, besihlala edorobheni leNazaretha, eGalile. UMariya bekathembisene umtjhado noJosefa umbazi. U-Elisabethi nakaneenyanga ezisithandathu azithwele, ingilozi uGabhariyeli yafika kuMariya yathi: ‘Lotjha Mariya. UJehova ukubusisile.’ Kodwana uMariya akhenge azwisise bona ingilozi le ikhuluma ngani. Yeke uGabhariyeli wathi kuye: ‘Uzozithwala, ubelethe umntwana womsana, umthiye ngokuthi nguJesu. Uzokuba yiKosi. UmBuswakhe uzokuba khona bekube phakade.’

UMariya wathi: ‘Kodwana mina ngisese yintombi. Ngizokuba nomntwana njani?’ UGabhariyeli wathi: ‘Ayikho into engeze yenzeke ngoJehova. Uzokuba nommoya ocwengileko, bese ubeletha indodana. Isihlobo sakho u-Elisabethi naye uzithwele.’ UMariya wathi: ‘Ngiyinceku kaJehova. Akwenzeke ngendlela otjho ngayo.’

 UMariya wakhuphuka intaba wayokuvakatjhela u-Elisabethi. Nakamlotjhisako, u-Elisabethi wezwa umntwana ngaphakathi kwakhe eqa. Anommoya ocwengileko wathi: ‘Mariya uJehova ukubusisile. Kuyangithabisa ukuthi kuze umma weKosami emzinami.’ UMariya wathi: ‘Ngidumisa uJehova ngehliziyo yami yoke.’ Wahlala no-Elisabethi iinyanga ezintathu, ngemva kwalokho wabuyela ekhabo eNazaretha.

UJosefa uthe angafumana bona uMariya uzithwele, wafuna ukumtlhala. Kodwana kwafika ingilozi kuye yathi: ‘Ungasabi ukutjhada noMariya. Akakenzi litho elimbi.’ Yeke uJosefa watjhada noMariya wakhamba naye kwakhe.

“[“UJehova,” NW] wenza koke akuthandako.”—IRhubo 135:6