Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

 ISIFUNDO 70

Iingilozi Zibikezela KwakaJesu

Iingilozi Zibikezela KwakaJesu

Umbusi weRoma uKhesari Arhostosi, wathi amaJuda woke kufuze abuyele emakhabo ukwenzela bona ayokutloliswa. Yeke uJosefa noMariya babuyela eBhethelehema, okulapho umndeni kaJosefa obuya khona. Isikhathi sokuthi uMariya afumane umntwana besele sitjhidele.

Nabafika eBhethelehema ukuphela kwendawo yokuhlala ebebangahlala kiyo kungesitebeleni. Kulapho-ke uMariya abelethela indodanakhe khona. Wayiphuthela ngamatjhila, wayilalisa ngekerebheni.

Abelusi bebangaphandle ebusuku bamhlokho, beluse umhlambi hlanu kweBhethelehema. Kungakabiphi, ingilozi yajama phambi kwabo, bazonjwa kukhanya kwekazimulo kaJehova. Nababona  lokho bangenwa mamanzi emadolweni, ingilozi yathi kibo: ‘Ningathukwa. Nginiphathele iindaba ezimnandi. UMesiya ubelethiwe namhlanjesi.’ Ngesikhatheso kwavela nezinye iingilozi emkayini zaba zinengi zathi: ‘Idumo kuZimu keliphezulu nokuthula ephasini.’ Ngemva kwalokho iingilozi zanyamalala. Benzani abelusi?

Abelusi bathi komunye nomunye: ‘Singasariyada asikhambeni siye eBhethelehema njenganje.’ Khonokho bakhamba baya esitebeleni bayokufuna uJosefa noMariya nomntwanabo.

Woke umuntu ozwe okwatjhiwo ziingilozi bekararekile. UMariya wacabangisisa ngakho begodu akhenge akulibale. Abelusi babuyela emhlambinabo, bathokoza uJehova ngabakubonile nabakuzwileko.

“Ngibuya kuZimu, nje-ke ngilapha. Angikazizeli ngeyami intando, kodwana yena ungithumile.”—Jwanisi 8:42

Funda Okungeziweko

LINGISA IKHOLO LABO

UMariya Wenza “Isiqunto Ehliziywenakhe”

Okwenzeka kumaMariya eBhetlehema kwaqinisa ikholo lakhe eenthembisweni zakaJehova.

AMAFILIMU

‘Kwamambala UZimu Wenze UJesu Waba YiKosi NoKrestu’

Ngokukhamba kwesikhathi singaba nokuzaza bese ukukholwa kwethu kubogaboge. Yiba nokukholwa okuqinileko ngoJesu, uMesiya othenjisiweko neKosi yomBuso kaZimu.