Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 11

Isethulo Sengcenye 11

Ingcenye le yethula imiTlolo yamaKrestu yesiGirigi. UJesu wabelethelwa emndenini ophasi ohlala edorojaneni elincani. Bekasebenza noyise ombazi. UJesu nguye ebekazokusindisa isitjhaba. UJehova wambeka waba yiKosi yomBuswakhe wezulwini. Nawumbelethi, siza umntwanakho abone ukuthi uJehova wacophelela kangangani nakakhetha umndeni nendawo uJesu akhulela kiyo. Menze atjheje indlela uJehova avikela ngayo uJesu bona angabulawa nguHerode, nokuthi akukho okungavimba uJehova bona enze nanyana yini afuna ukuyenza. Mfundise nokuthi uJehova wamkhetha njani uJwanisi bona alungisele uJesu indlela. Msize abone ukuthi uJesu wakutjengisa njani kusukela esesemncani ukuthi uthanda ukuhlakanipha kwakaJehova.

ENGCENYENI LE

U-Elisabethi Unomntwana

Kubayini indoda ka-Elisabethi yatjelwa bona angekhe ikwazi ukukhuluma bekubelethwe umntwana?

UGabhariyeli Uvakatjhela UMariya

Wamtjela umlayezo owatjhugulula ukuphila kwakhe.

Iingilozi Zibikezela KwakaJesu

Abelusi barhaba msinyana nabezwa ngokubelethwa kwakaJesu.

UJehova Wamvikela UJesu

Ikosi ekhohlakeleko beyifuna ukubulala uJesu.

UJesu Osemncani

UJesu wabarara njani abafundisi ethempelini?

UJwanisi Ulungisa Indlela

UJwanisi wakhula waba mphorofidi. Wafundisa ngokufika kwaMesiya. Abantu basabele njani emlayezweni kaJwanisi?