Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 61

Babhala Ukuguqa

Babhala Ukuguqa

Besekudlule isikhatjhana iKosi uNebukadinetsari ibhudange ngesithombesibunjwa, yabe yasenza saba sithombe esikhulu segolide. Yasibeka ecabazini ledorobheni leDura, yabiza woke amakhosana wenarha, yabala hlangana noTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo bonyana baguqe phambikwaso. Ikosi yathi: ‘Nanizwa ukulila kwepalapala, inghwani namaharibha, niguqe nilotjhe isithombesibunjweso! Nange kukhona ongafuni ukwenza njalo, uzokuphoselwa ngekehleni yomlilo.’ Kghani amaHebheru amathathu lawo aguqa phambi kwesithombesibunjweso nofana agcina ngokulotjha uJehova?

Ikosi yathi kudlalwe umbhino. Woke umuntu waguqa walotjha isithombesibunjwa, ngaphandle kwakaTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo. Abanye abantu bakubona okwenzekako, batjela ikosi: ‘AmaHebheru amathathu lawa abhale ukulotjha isithombesibunjwa sakho.’ UNebukadinetsari wathi: ‘Ngizaninikela elinye ithuba godu nilotjhe isithombesibunjwesi. Nakungasinjalo ngizoniphosela ekehleni yomlilo. Akakho noyedwa uzimu onganisindisa esandleni sami.’ Bamphendula ngokuthi: ‘Kosi, abe asilitlhogi elinye ithuba. UZimethu angasisindisa. Nofana angeze asisindisa, angeze salotjha isithombesibunjwa.’

UNebukadinetsari wanyenya khulu. Wayala iinsebenzi zakhe wathi: ‘Baselani ikehla yomlilo ngokubuyelelwe kalikhomba kunangokujayelekile emhleni!’ Wabuye watjela amajonakhe ukuthi: ‘Bophani amadoda la niwaphosele ngekehlenapho!’ Ikehla  leyo beyivutha kangangokuthi amajonakhe nawatjhidela ngakiyo bewarhabuka, aduleke phasi afe khonokho. AmaHebheru amathathu awela ngemlilweni. UNebukadinetsari nakayokuhlola ngemlilwenapho, wabona amadoda amane akhambakhamba ngekehleni kunokuthi abone amadoda amathathu. Warhidlwa livalo-ke kwanjesi, wafese wathi eenkhulwini zakhe: ‘Kanti mangakhi amadoda aphoselwe ngemlilweni? Phela ngibone amadoda amane, enye ngathi yingilozi!’

UNebukadinetsari watjhidela khulu eduze kwekehla kwanjesi, warhuwelela wathi: ‘Phumani ngapho nina nceku zakaZimu ongoPhezu koke!’ Boke abantu barareka nababona uTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo baphuma ngemlilweni bakangatjhi. Isikhumba sabo, iinhluthu zabo neembatho zabo bezingakatjhi bebanganuki ngitjho nentuthu.

UNebukadinetsari wathi: ‘UZimu kaTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo mkhulu tle. Uthumele ingilozakhe yabasindisa, akekho uzimu ofana naye.’

Wena uzimisele na ukulingisa amaHebheru amathathu athembeka kuJehova, kwabhala nofana sekuthiwani?

“Lotjha [“uJehova,” NW] uZimakho ukhothamele yena kwaphela.”—Matewu 4:10