Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 57

UJehova Uthuma UJoromiya

UJehova Uthuma UJoromiya

UJehova wakhetha uJoromiya bonyana abe mphorofidi wesitjhaba sakwaJuda. Wathi akatjhumayeze abantu abayelelise nokobana balise ukwenza izinto ezimbi. Kodwana uJoromiya wathi kuJehova: ‘Ngisesemsanyana nanginje. Angikwazi nokukhuluma tjhatjhalazi.’ UJehova wathi kuye: ‘Ungasabi. Ngizokuba nawe bengikutjele okufanele ukutjho.’

UJehova walayela uJoromiya bona abize amadoda amadala. Nawafika, uJoromiya waphahlaza umjeka wedaka phambi kwawo bewathi: ‘NeJerusalema lizokuphahlazwa bunjesi.’ Amadoda la akwata azala ipoto lokha uJoromiya nakenza lokho uJehova amyale bona akwenze. UPhatjhirhuri umphristi omkhulu wadula uJoromiya bewamfaka amakhamandela weengodo. Ubusuku boke, uJoromiya bekangakghoni nokusikinyeka. Ngakusasa ekuseni uPhatjhirhuri wamtjhaphulula wathi: ‘Angikwazi ukuphila ngendlela le. Nakungimi ngiyakulisa ukutjhumayela.’ Inga-kghani walisa kwamambala? Awa. Lapho uJoromiya acabangisisa ngendaba le, wathi: ‘Umlayezo kaJehova ufana nomlilo ngaphakathi kwami. Angekhe ngalisa ukutjhumayela.’ UJoromiya waragela phambili nokuyelelisa isitjhaba.

Yakhamba njalo iminyaka, bekwaba nenye ikosi kwaJuda. Abaphristi nabaphorofidi bamala bakghabhudlhwa mlayezo kaJoromiya. Ngalokho batjela amakhosana bathi: ‘Indoda le ayibulawe.’ UJoromiya wathi: ‘Naningangibulala, niyobe nibulele umuntu onganamlandu. Ngombana ngikhuluma amezwi kaJehova, ingasi wami.’ Kwathi amakhosana nakezwa lokho, athi: ‘Awa, indoda le akukafaneli ibulawe.’

 UJoromiya waragela phambili nokutjhumayela, lokho kwenza bonyana amakhosana akwate adlhabhaze. Abawa ikosi bonyana ibulale uJoromiya. Ikosi yathi angenza nanyana yini ayifunako ngoJoromiya. Amthatha amlahlela ngeemgodini onedaka, acabanga ukuthi uzakufela ngapho. UJoromiya wathoma ukumodza ngaphakathi kwedaka.

Induna yesigodlweni u-Ebede-Meleki yathi ekosini: ‘Amakhosana alahlele uJoromiya ngemgodini! Nasingamlisa uzokufa.’ Ikosi yalayela u-Ebede-Meleki bonyana akhambe namadoda ama-30 bayokukhipha uJoromiya ngepetsini. Inga-kghani akukafuzi sifane noJoromiya na ongazange avumele nanyana yini imvimbele ukutjhumayela?

“Boke bazanizonda ngebanga lebizo lami, kodwana loyo obambelela bekube sekupheleni, uzakusindiswa.”—Matewu 10:22