Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 64

UDanyela Ungemgodini Wamabhubezi

UDanyela Ungemgodini Wamabhubezi

Enye iKosi yeBhabheli ibizo layo bekunguDariyasi, wesitjhaba sama-Mede. UDariyasi wabeka uDanyela esikhundleni esikhethekileko. Wamnikela isikhundla esikhethekileko kunesamanye amadoda enarheni. Amadoda lawo amfela umona uDanyela afuna nokumbulala. Bewazi ukuthi uDanyela vane athandaze kuJehova kathathu qobe langa. Yeke batjela uDariyasi bonyana: ‘Ikosi kufuze yakhe isimiso bese iqinisa isimemezelo sokobana nanyana ngubani owenza isibawo kinanyana ngimuphi uzimu ngaphandle kwakho, kufanele aphoselwe ngemgodini wamabhubezi.’ UDariyasi yamkara intweleyo, waphasisa nomthetho loyo.

UDanyela nakaqeda ukuzwa ngomthetho omutjha loyo, waya emzinakhe, wafese waguqa phambi kwefesdiri elivulekileko wathandaza kuJehova. Amadoda lawo atheleka ngendlinakhe amthola asathandaza. Aphuma ngebelo ayakuDariyasi athi: ‘UDanyela akakuhloniphi. Uthandaza kuZimakhe kathathu ngelanga.’ UDariyasi bekamthanda khulu uDanyela, bekangafuni nokuthi afe. Kwafuze acabangane neqhinga lokuthi uDanyela angabulawa. Kodwana nekosi bengeze yatjhentjha umthetho esele utlikitliwe. Besekufanele itjele amabuthwayo bonyana  aphosele uDanyela ngemgodini wamabhubezi anelaka.

Ubusuku bamhlokho uDariyasi wabhalelwa kulala, bekatshwenyeke khulu ngoDanyela. Nakusako wagijimela emgodinapho warhuwelela uDanyela wathi: ‘UZimakho ukusindisile na?’

UDanyela wampendula angemgodinapho wathi: ‘UZimami uthumele ingilozakhe yavala imilomo yamabhubezi. Akhange angilimaze.’ UDariyasi wathaba khulu! Wathi uDanyela akhutjhwe ngemgodini loyo, nakaphuma ngapho bekanganasibazi ngitjho nesincani. Ngemva kwalokho ikosi yathi: ‘Amadoda lawo abanjwe kuphoselwe wona ngemgodini wamabhubezi.’ Amabhubezi abapupura kwangasa litho.

UDariyasi wathumela umyalo naku ebantwini: ‘Woke umuntu kufuze asabe uZimu kaDanyela. Umsindise emabhubezini.’

Uyathandaza na kuJehova qobe langa?

“[“UJehova,” NW] uyakwazi ukusindisa labo abamesabako ekulingweni.”—2 Pitrosi 2:9