Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 59

Amasokana Amane Alalela UJehova

Amasokana Amane Alalela UJehova

Kwathi uNebukadinetsari nakasa amakhosana wakwaJuda eBhabheli, wakhetha u-Atjhipenazi ongundunakulu bona awagade. UNebukadinetsari watjela u-Atjhipenazi bona akhethe amasokana aphilileko, ahlakaniphileko nanejamo. Amasokana lawo bewazokubandulwa iminyaka emithathu yoke. Ibandulwelo belizowalungisela ukuba ziinduna zeBhabheli eziphakemeko. Amasokana la bekufuze afundiswe ukutlola, ukufunda nokukhuluma ilimi lesi-Akkadi ebelikhulunywa eBhabheli. Bekulindeleke nokuthi adle ukudla okufana nekwekosi. Amasokana amane la, amabizwawo bekunguDanyela, uRhananiya, uMitjhayeli no-Azariya. U-Atjhipenazi wawathiya namabizo amatjha weBhabheli, uDanyela waba nguBhelithetjhatsari, uRhananiya waba nguTjhedreke, uMitjhayeli waba nguMitjhaka,  u-Azariya waba ngu-Abhedinigo. Kghani ifundo leyo beyingawavimba angasalotjha uJehova?

Amasokana la bewazimisele ukulalela uJehova. Bewazi kuhle ukuthi akukafaneli adle ukudla kwekosi ngebanga lokuthi umThetho kaJehova bewuthi kusilaphele. Yeke athi kundunakulu: ‘Sibawa ungasiphi ukudla kwekosi.’ U-Atjhipenazi yena wathi: ‘Nanibhala ukudla bese ikosi inibone nehla ngokozimba, izongibulala!’

UDanyela waba nombono ngendaba le. Wathi ku-Atjhipenazi: ‘Ngibawa usiphe amirorho namanzi amalanga abe litjhumi. Bese usimadanise namasokana adla ukudla kwekosi.’ Undunakulu wavuma.

Ngemva kwamalanga alitjhumi, uDanyela nabanganibakhe abathathu bebondleke ukudlula amanye la amasokana. UJehova bekathabe kanganani ngendlela abamlalela ngayo! Wabe wapha uDanyela ukuhlakanipha kokuzwisisa amabhudango nemibono yakhona.

Kwathi nakuphela ibandulo, u-Atjhipenazi wasa amasokana kuNebukadinetsari. Ikosi yakhuluma nawo, yabona nokuthi uDanyela, uRhananiya, uMitjhayeli no-Azariya bebahlakaniphile begodu baphapheme ukudlula amasokana amanye la. Wabakhetha bobane njalo basebenza esigodlweni sakhe. Ikosi beyinande ibabuza nayifuna iseluleko izintweni eziqakathekileko. UJehova wenza amasokana la ahlakanipha ukudlula woke amadoda abosongqondonqondo nabosomlingo bekosinapho.

Nanyana bebasenarheni yakosobantu nje, uDanyela uRhananiya, uMitjhayeli no-Azariya azange balibale ukuthi babantu bakaJehova. Kghani nawe ungakghona ukuhlale umkhumbula uJehova, ngitjho nanyana ababelethi bakho bakude nawe?

“Akungabikhona umuntu onyaza ubutjha bakho, kodwana yiba sibonelo kabakholwako ngokukhuluma nangokuziphatha, ngethando, ngokukholwa nangepilo emsulwa.”—1 Thimothi 4:12