Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 62

UmBuso Ofaniswa Nomuthi Omkhulu

UmBuso Ofaniswa Nomuthi Omkhulu

Kwathi ngobunye ubusuku uNebukadinetsari wabhudanga kabuhlungu kukhulu. Wabiza iinhlakaniphi zakhe zamadoda, bonyana zimhlathululele ibhudangwelo. Akakho namunye kizo owakwazi ukulihlathulula. Ekugcineni ikosi yakhuluma noDanyela.

UNebukadinetsari watjela uDanyela wathi: ‘Ngibhudange umuthi. Umuthi lo wakhula bewayokufika emkayini, bewubonakala kizozoke ingcenye zephasi. Bewunamakari amahle neenthelo ezinengi. Iimbandana beziphumula emthunzinawo, neenyoni bezakhe iindleke zazo eempandeni zawo. Ngemva kwalokho kwafika ingilozi ivela izulwini, yafese yathi: “Quntula umuthi lowo bese uqoba neemphande zawo. Isiphunzi sawo usilise nemirabho yakhona ehlabathini, bese usibophe ngebhande lekoporo. Umkhumbulo womuthi loyo uzokutjhuguluka kewomuntu ufane nesilwana bekudlule iminyaka ebuyelelwe kalikhomba. Ngalokho-ke woke umuntu uzokwazi ukuthi uZimu uMbusi nokuthi anganikela nanyana ngubani amfunako umbuso loyo.”’

UJehova wembulela uDanyela bonyana ibhudangwelo belitjho ukuthini. Wathi nakazwisisa ihlathululo yebhudango wangenwa mamanzi emadolweni uDanyela. Ngikho athi: ‘Kosami ngathana ibhudangweli belitjho amanabakho, kodwana litjho wena. Nomuthi oquntiweko loya bewutjho wena. Umbuswakho uzokuphela, ngemva kwalapho uzokuhlala emangweni udle utjani njengesibandana sommango. Kodwana ngebanga lesiphunzi ingilozi eyathi siliswe neemirabhwaso, lokho-ke kutjho ukuthi uzakubuye ube yikosi godu.’

Nakuphela unyaka, uNebukadinetsari bekakhambakhamba emfulelweni wendlwakhe, azikhakhazisa ngeBhabheli. Athi: ‘Akhuqale ubukhazikhazi bedorobha engilakhe ngezami izandla. Ngimkhulu ngiyasebeka tle!’ Asakhuluma yedwa njalo, kwezwakala ilizwi livela ezulwini lathi: ‘Nebukadinetsari! Kufuze wazi ukuthi umbuswakho sewuphelile.’

Khonokho uNebukadinetsari wahlanganyelwa yihloko wafana nesibandana sommango. Besele kufanele akhambe esigodlweni sakhe ayokuhlala neembandana emmangweni. Iinhluthu zakhe  zakhula zalingana neensiba zekhozi, iinzipho zakhe nazo zabazide njengezenyoni.

Ngemva kweminyaka elikhomba, uNebukadinetsari ihlokwakhe yacaculuka, uJehova wamenza ikosi yeBhabheli. Wathi: ‘Ngidumisa uJehova, ikosi yamazulu. Nje-ke sengazi kuhle ukuthi uJehova nguye oMbusi. Uthobisa abazikhakhazisako, nombuswakhe angawunikela nanyana ngubani amthandako.’

“Ukuzikhukhumeza kulandelwa kubhujiswa nokuwa kulandela umphefumulo oziphakamisako.”—IzAga 16:18