Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 60

UmBuso Ozokuhlala Unomphela

UmBuso Ozokuhlala Unomphela

Ngobunye ubusuku, iKosi uNebukadinetsari yabhudanga into engakajayeleki. Ibhudangwelo layitshwenya yalala ingakalali. IKosi yabiza abosomlingo bayo boke, yathi kibo: ‘Ngihlathululelani ibhudangweli.’ Bathi bona: ‘Sitjela into oyibhudangileko kosi.’ UNebukadinetsari wathi: ‘Awa! Nina phengulani ningitjele ukuthi ngibhudangeni, nakungasi njalo ngizonibulala.’ Abosomlingo bathi: ‘Sitjela okubhudangileko, bese thina sihlathulule.’ Wathi: ‘Ngibona ngathi noke nje nilinga ukungitjharaganisa.’ Nina ngitjelani ukuthi ngibhudangeni! Baphendula ikosi ngokuthi: ‘Akunamuntu ophilako ongenza into enjalo. Into osibawa yona le angekhe yakghonakala.’

UNebukadinetsari wanyenya khulu, kangangobana walayela bona woke amadoda ahlakaniphileko enarhenakhe abulawe. Lokho-ke bekufaka hlangana uDanyela, uTjhedreke, uMitjhaka no-Abhedinigo. UDanyela wabawa bonyana ikosi kheyimuphe isikhatjhanyana. Wathandaza nabangani bakhe, babawa uJehova abasize. UJehova wayithini indaba le?

UJehova wavezela uDanyela umbono webhudango lakaNebukadinetsari ukuthi belitjho ukuthini. Elangeni elilandelako, uDanyela waya encekwini yekosi wafese wathi: ‘Ningabulali namunye emadodeni aziinhlakaniphi. Ngingalihlathulula ibhudango lekosi.’ Inceku yathatha uDanyela yamusa kuNebukadinetsari. UDanyela wathi ekosini: ‘UZimu ukwambulele ifihlakalo yengomuso. Ibhudango lakho libunje: Ubone isithombesibunjwa esikhulu kwamanikelela, esinehloko yegolide, isifuba nemikhono yesiliva, amadinaso ngewekoporo, imilenze kungeyesimbi, bese iinyawo zaso kuyisimbi evangene nomdaka. Kwaqephuka ilitje entabeni, lafese laphohloza iinyawo zesithombesibunjweso, sangayeka saba ziintshurhu ezaphetjhulwa mummoya. Ilitje lona laphenduka idwala elikhulu lazala loke iphasi.’

 UDanyela wabuye wathi: ‘Ibhudango lakho litjho naku: Umbuswakho uyihloko yegolide. Isiliva limbuso ozokulandela ngemva kwakho. Bese kube nomunye ofana nekoporo, lowo-ke uzokubusa iphasi loke. Olandela loyo uzokuqina njengesimbi. Emaswapheleni kuzokuba nemibuso ephadlhuke phakathi, ezinye iingcenye zawo zizokuqina njengesimbi, ezinye zinyefe njengomdaka. Ilitjela elaphenduka idwala, litjho umBuso kaZimu. UmBuso loyo uzokutshidlha yoke imibuso le, wona uhlale unomphela.’

UNebukadinetsari wakhothama phambi kwakaDanyela, wakghwatha ngobuso phasi. Wathi: ‘NguZimakho okwambulele ibhudangweli. Akekho ofana naye.’ Kunokuthi abulale uDanyela, wamenza sikhulu sawo woke amadoda ahlakaniphileko kunye nababusi beemfunda zeBhabheli. Seyiyakhanyake indlela uJehova aphendula ngayo umthandazo kaDanyela?

“Yahlanganisa amakhosi endaweni ebizwa ngesiHebheru bona yi-Arimagedoni.”—IsAmbulo 16:16