Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Isethulo Sengcenye 10

Isethulo Sengcenye 10

UJehova yiKosi yakho koke okukhona. Bekasolo alawula, begodu usazokuragela phambili nelawulo. Ngokwesibonelo, wasindisa uJoromiya nakawele ngepetsini. Wasindisa uTjhedreke, uMitjhaka, no-Abhedinigo ekehleni yomlilo, wasindisa noDanyela emlonyeni wamabhubezi. UJehova wasiza no-Esta bona akwazi ukuvikela isitjhaba sakwabo. Nanje angekhe avumele ikohlakalo isolo iraga. Iimphorofido zesithombesibunjwa esikhulu nezomuthi omkhulu zisiqinisekiso sokuthi umBuso kaJehova uzoyiqeda ikohlakalo kungasikade, begodu umBuso loyo uzokubusa iphasi loke.

ENGCENYENI LE

UJehova Uthuma UJoromiya

Umphorofidi osemncani lo wabakwatisa abadala bakwaJuda.

IJerusalema Liyabhujiswa

Abantu bakwaJuda baragela phambili nokulotjha abozinyana bamala, uJehova wabalahla.

Amasokana Amane Alalela UJehova

AmaJudiya asematjha azimisele ukuhlala athembekile kuJehova, ngitjho nesigodlweni seBhabheli.

UmBuso Ozokuhlala Unomphela

UDanyela uhlathululela uNebukadinetsari ngebhudango.

Babhala Ukuguqa

UTjhedreke, uMitjhaka, no-Abhedinigo babhala ukukhothamela isithombe segolide sekosi.

UmBuso Ofaniswa Nomuthi Omkhulu

Ibhudango lakaNebukadinetsari lamtjela ngengomuso lakhe.

UmTlolo Ebodeni

Iinkarisomrarwezi ezatlolwa ebodeni bezitjho ukuthini, begodu zavela nini?

UDanyela Ungemgodini Wamabhubezi

Thandaza qobe langa njengoDanyela!

U-Esta Usindisa Abantu Bekhabo

Waba yindlovukazi nanyana bekamqhamuka nje.

U-Ezra Wafundisa NgomThetho KaZimu

Ngemva kobana ama-Israyeli alalele u-Ezra, enza isithembiso esikhethekileko kuZimu.

Amaboda WeJerusalema

UNerhemiya walemuka bona amanaba wakhe anqophe ukumhlasela. Kubayini bekanganavalo?