Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 1

UZimu Wadala Izulu Nephasi

UZimu Wadala Izulu Nephasi

UJehova uZimu unguMdali wethu. Wadala zoke izinto esizibonako nalezo esingaziboni. Ngaphambi kobana enze izinto esizibonakwezi, wathoma ngokudala iingilozi ezinengi tle! Kodwana uyazi bona ziyini iingilozi? Iingilozi zibabantu abadalwa nguJehova abafana naye. Angekhe sakghona ukuzibona njengombana noZimu singeze sambona. Ingilozi yokuthoma eyadalwa nguJehova ngiyo ebeyimsiza. Yasiza uJehova ngesikhathi adala iinkwekwezi, amaplanethi, nazo zoke ezinye izinto. Enye yamaplanethi la, yiphasi eliyikhaya lethu elihle.

Ngemva kwalokho, uJehova walungisa iphasi ukuthi iinlwana nabantu bahlale kilo. Wenza ilanga bona likhanyise iphasi. Wenza neentaba, amalwandle kunye nemilambo.

Kwalandelani-ke ngemva kwalokho? UJehova wathi: ‘Iphasi aliveze iimila, iintjalo nemithi.’ Imihlobohlobo yeenthelo, imirorho, namabhlomu kwathoma ukumila. Ngemva kwalokho uJehova wadala zoke iinlwana—wadala eziphaphako, eziphila ngemanzini, kunye nezikhakhabako. Wadala ezincani njengemiqasa, nezikulu njengeendlovu. Wena-ke ngisiphi isilwana osithandako?

UJehova wathi engilozini yokuthoma: “Asenze umuntu.” Abantu bengekhe bafane neenlwana. Bona bebazokukghona ukuzenzela izinto. Bebazokwazi ukukhuluma, bahleke, bebathandaze.  Bebazokwazi nokutlhogomela iphasi neenlwana. Njeke, uyamazi na umuntu wokuthoma ukuthi ngubani? Akhe sibone.

“Koke kwathoma lokha uZimu nakadala izulu nephasi.” —Genesisi 1:1