Iimfundo Ongazithola EBhayibhelini

Incwadi le izokulandisela izehlakalo ngokulandelana kwazo kusukela endabeni yeBhayibheli yokubunjwa kwephasi, ekubelethweni kwakaJesu nemsebenzinakhe wephasini, bekube kufika komBuso.

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Ingasetjenziswa njani incwadi le?

UZimu Wadala Izulu Nephasi

IBhayibheli lithi uZimu wadala izulu nephasi. Kodwana uyazi ukuthi ngiyiphi ingilozi ayidala qangi ngaphambi kokudala zoke ezinye izinto?

UZimu Wadala Abantu Bokuthoma

UZimu wadala abantu bokuthoma wababeka esimini ye-Edeni. Bebazokuba nomndeni, benze loke iphasi libe yipharadeyisi.

U-Adamu No-Eva Azange Bamlalele UZimu

Yini ebeyihlukile ngomunye umuthi esimini ye-Edeni? Kubayini u-Eva adla isithelo somuthi loyo?

Ilaka Labangela Ukubulala

UZimu wawamukela umnikelo kaKhayini, wawala ka-Abela. UKhayini nakezwa lokho, wasilingeka Khulu bewenza nento embi.

Umkhumbi KaNowa

Kwathi iingilozi nazitjhada nabafazi ephasini, babeletha amadodana aziingorho ezithanda ipi. Ipi beyizele yoke indawo. Kodawna uNowa bekahlukile—bekamthanda begodu amlalela uZimu.

Ababunane Bangena Ephasini Elitjha

Ngokhukhulamungu izulu lana amalanga ama-40 nobusuku obuyi-40. UNowa nomndenakhe bahlala ngemkhunjini isikhathi esingaphezu komnyaka. Ekugcineni, uZimu wathi sebangaphuma.

Umbhotjhongo WeBhabheli

Abantu baqunta ukwakha idorobho elinombhotjhongo ofika ezulwini. Kubayini uZimu akhetha ukuraranisa amalimi wabo?

U-Abrahamu NoSara Bamlalela UZimu

Kubayini u-Abrahamu noSara bakhetha ukuthengisa indawo yabo, bayokuphila njengabaphalali eKanana?

Emaswapheleni Wayithola Indodana!

UZimu bekazosizalisa njani isithembiso saka-Abrahamu? Ngimuphi ebekazokuba sitjhaba esikhulu—u-Isaka namkha u-Itjhimayeli?

Khumbula UmkaLothi

UZimu wanisa umlilo nesibabuli eSodoma neGomora. Abhujiselwani amadorobho lawo? Kubayini kufuze sikhumbule umkaLothi?

Ukuvivinywa Kwekholo

UZimu wathi ku-Abrahamu: ‘Ngibawa uthathe okukuphela kwendodanakho wenze ngayo umhlatjelo entabeni yeMoriya.’ U-Abrahamu bekazokuqalana njani nevivinywelo?

UJakopo Wafumana Ubuzibulo

U-Isaka noRabega baba nabasanyana ababili, uJakopo no-Esewu. U-Esewu wavela kokuthoma yeke waba sethubeni lokuzuza ilifa elikhethekileko. Kubayini akhetha isitjhebo kunelifa?

UJakopo No-Esewu Bayacolelana

UJakopo wasithola njani isibusiso sengilozi? Begodu wacolisana njani no-Esewu?

Inceku Eyalalela UZimu

UJosefa wenza okulungileko, kodwana watlhoriswa kunjalo. Kubayini?

UJehova Azange Amlibale UJosefa

Ngitjho nanyana uJosefa gade akude nekhabo uZimu bekasolo anaye.

Bekangubani UJobho?

Walalela uJehova nanyana sekubudisi.

UMosi Wakhetha Ukulotjha UJehova

UMosi nakasemncani wasindiswa mamano ahlakaniphileko kamamakhe.

Umuthi Ovuthako

Kubayini umuthi ovuthako ungazange utjhe?

Iimbetho Ezintathu Zokuthoma

UFaro wabulalisa abantu bakhe ngebanga lokuba nekani.

Iimbetho Ezisithandathu Ezalandelako

Iimbethwezi zihluke ngani kwezintathu zokuthoma?

Isibetho Setjhumi

Isibethwesi besibuhlungu kangobana noFaro wagcina anghalile.

Ikarisomraro ELwandle LomGaba

UFaro wasinda eembethweni ezilitjhumi, kodwana kilokhu azange asinde?

Isithembiso KuJehova

Ama-Israyeli enza isithembiso esiqakathekileko nawaseNtabeni yeSinayi.

Abhalelwa Kufeza Isithembiso Sawo

UMosi nakasayokuthatha imiqebethu yemiThetho eliTjhumi, abantu besele bamorosela uZimu.

Ithaberinakeli Lokulotjha UZimu

Itende lokuhlangana belinomfatji wesivumelwano ngaphakathi.

Iinhloli Ezilitjhumi Nambili

UJotjhuwa noKalebi bebahlukile endleleni ekwenza ngayo iinhloli ezilitjhumi naziyokuhlola inarha yeKanana.

Bahlubuka KuJehova

UKhorarhi, uDatani, u-Abiramu, nabakhambisani babo abama-250 namanye amadoda babhalelwa kubona iphuzu eliqakathekileko ngoJehova.

Udumbana KaBhiliyamu Uyakhuluma

Udumbana wabona into ebeyingabonakali emehlweni kaBhiliyamu.

UJehova Wakhetha UJotjhuwa

UZimu wanikela uJotjhuwa iinqophiso nathi ezingasisiza.

URarhabu Wafihla Iinhloli

Imithangala yeJerikho yagirika. Indlu kaRarhabu yona akhenge igirike, ngitjho nanyana beyakheke njengezinye.

UJotjhuwa NamaGibiyoni

UJotjhuwa wathandaza kuZimu wathi: “Ilanga alijame tsi langasikinyeki!” UJehova wamphendula na?

Umrholi Omutjha Nabafazi Ababili Abanesibindi

Ngemva kokufa kwakaJotjhuwa, ama-Israyeli athoma ukulotjha iinthombe. Ipilo yaba nzima, kodwana isizo balithola ngoMahluleli uBharakhi, nomphorofidikazi uDibhora noJayeli ngesikhonkwani setende!

URute NoNawomi

Abafazi ababili abafelwe madoda bekufuze babuyele kwa-Israyeli. URute yena wayokusebenza emasimini, okukulapho abonwa khona nguBhowazi

UGidiyoni Uhlula BakwaMidiyani

Ngemva kobana bakwaMidiyani batlhorise ama-Israyeli, abantu babawa isizo kuJehova. UGidiyoni nebutho lakhe bawahlula njani amasotja azi-135 000?

UHana Ubawa Indodana Ngomthandazo

U-Elikhana wakhamba noHana noPhenina nomndenakhe bayokuthandaza eTjhilo. Nabafika lapho, uHana wathandazela ukuba nendodana. Ngemva konyaka wabeletha uSamyela!

Isithembiso SakaJafta

Ngisiphi isithembiso esenziwa nguJafta begodu wasenzelani? Indodakazi kaJafta yazizwa njani ngesithembiso esenziwe nguyise?

UJehova Ukhuluma NoSamyela

Amadodana amabili woMphristi oPhakemeko u-Eli, bewabaphristi ethaberinakeli, kodwana bewangayilaleli imithetho kaZimu. USamyela osemutjha bekahlukile. Ngobunye ubusuku uJehova wakhuluma naye.

UJehova Wenza USamsoni Waba Namandla

UZimu wenza uSamsoni waba namandla wokulwa namaFilista, kodwana uSamsoni nakathatha isiqunto esimbi, amaFilista ambopha.

IKosi Yokuthoma Kwa-Israyeli

UZimu bekathumele abahluleli kwa-Israyeli bona bawanqophise, kodwana wona azibawela ukuba nekosi. USamyela wazesa uSawula owaba yikosawo yokuthoma, kodwana ngokukhamba kwesikhathi uJehova wamfulathela uSawula. Kubayini?

UDavida noGoliyadi

UJehova wakhetha uDavida waba yikosi yakwa-Israyeli, noDavida naye watjengisa ukuthi uJehova bekakhethe kuhle.

UDavida NoSawula

Kubayini enye yamadoda la beyihloye enye le indoda, yeke indoda le yazizwa njani ngokuhloywa kwayo?

UJonathani Bekanesibindi, Athembekile

Indodana yekosi yaba mngani omkhulu kaDavida.

Isono SeKosi UDavida

Isiqunto esingakavuthwa sabangela umonakalo omkhulu.

Ithempeli LakaJehova

UZimu wasamukela isibawo seKosi uSolomoni wabe wambusisa ngamalungelo.

UmBuso Uyahlukaniswa

Ama-Israyeli amanengi alisa ukulotjha uJehova.

Ukuhlahluba Okwenzeka Entabeni Ikarameli

Ngubani uZimu weqiniso? NguJehova nofana anguBhali?

UJehova Uqinisa U-Eliya

Kghani nawe ucabanga ukuthi angakuqinisa?

Indodana Yomhlolokazi Yavuka

Iimangaliso ezimbili zenzeka ngesikhathi sinye!

INdlovukazi Ekhohlakeleko Iyajeziswa

U-Izabebi usongela ukubulala uNabhothi bona akghone ukweba isimu yakhe yamadiribe! UJehova uZimu wayibona ikohlakalo nokukhwabanisa kwakhe.

UJehova Uvikela UJehotjhafathi

IKosi elungileko uJehotjhafathi ibawa uZimu ngomthandazo bona abavikele emanabenabo abathuselako.

Ikakaramba Nomntazinyana

Umntazinyana womIsrayeli utjela umkaNamani ngamandla kaJehova amakhulu nemiphumela yakhona erarako.

Ibutho LakaJehova Lomlilo

Indlela inceku ka-Elitjha eyaphandluluka ngayo, yabona amajoni amanengi angakibo

UJehojada Waba Nesibindi

Umphristi othembekileko ujamelana nendlovukazi ekhohlakeleko.

UJehova Wabekezelela UJona

Omunye wabaphorofidi bakaZimu kweza njani bona aginywe yifesi ekulu? Waphuma njani ngaphakathi kwayo? Begodu uJehova wamfundisa siphi isifundo?

Ingilozi KaJehova Yavikela UHezekhiya

Amanaba kaJuda athi uJehova angekhe abavikele abantu bakhe, kodwana bewanamala!

UJosiya Bekawuthanda UmThetho KaZimu

UJosiya waba yikosi wakwaJuda nakaneminyaka ebunane, wasiza abantu bakhe bona balotjhe uJehova.

UJehova Uthuma UJoromiya

Umphorofidi osemncani lo wabakwatisa abadala bakwaJuda.

IJerusalema Liyabhujiswa

Abantu bakwaJuda baragela phambili nokulotjha abozinyana bamala, uJehova wabalahla.

Amasokana Amane Alalela UJehova

AmaJudiya asematjha azimisele ukuhlala athembekile kuJehova, ngitjho nesigodlweni seBhabheli.

UmBuso Ozokuhlala Unomphela

UDanyela uhlathululela uNebukadinetsari ngebhudango.

Babhala Ukuguqa

UTjhedreke, uMitjhaka, no-Abhedinigo babhala ukukhothamela isithombe segolide sekosi.

UmBuso Ofaniswa Nomuthi Omkhulu

Ibhudango lakaNebukadinetsari lamtjela ngengomuso lakhe.

UmTlolo Ebodeni

Iinkarisomrarwezi ezatlolwa ebodeni bezitjho ukuthini, begodu zavela nini?

UDanyela Ungemgodini Wamabhubezi

Thandaza qobe langa njengoDanyela!

U-Esta Usindisa Abantu Bekhabo

Waba yindlovukazi nanyana bekamqhamuka nje.

U-Ezra Wafundisa NgomThetho KaZimu

Ngemva kobana ama-Israyeli alalele u-Ezra, enza isithembiso esikhethekileko kuZimu.

Amaboda WeJerusalema

UNerhemiya walemuka bona amanaba wakhe anqophe ukumhlasela. Kubayini bekanganavalo?

U-Elisabethi Unomntwana

Kubayini indoda ka-Elisabethi yatjelwa bona angekhe ikwazi ukukhuluma bekubelethwe umntwana?

UGabhariyeli Uvakatjhela UMariya

Wamtjela umlayezo owatjhugulula ukuphila kwakhe.

Iingilozi Zibikezela KwakaJesu

Abelusi barhaba msinyana nabezwa ngokubelethwa kwakaJesu.

UJehova Wamvikela UJesu

Ikosi ekhohlakeleko beyifuna ukubulala uJesu.

UJesu Osemncani

UJesu wabarara njani abafundisi ethempelini?

UJwanisi Ulungisa Indlela

UJwanisi wakhula waba mphorofidi. Wafundisa ngokufika kwaMesiya. Abantu basabele njani emlayezweni kaJwanisi?

UJesu Uba NguMesiya

UJwanisi bekatjho ukuthini nakathi uJesu yimvana kaZimu?

USathana Ulinga UJesu

Kwabe kwaba kathathu uDeveli alinga uJesu. Beziyini iinlingo ezintathwezo? UJesu wajamelana njani nendaba leyo?

UJesu Uhlanza Ithempeli

Kubayini uJesu aqotha iimbandana ngethempelini, wabe waketula namantafula wabatjintji bemali?

Umfazi Emthonjeni

Umfazi womSamariya emthonjeni kaJakopo, warareka khulu uJesu nakakhuluma naye. Kubayini kunjalo? Ngikuphi okwakhulunywa nguJesu angazange akutjele abanye abantu?

UJesu Utjhumayela Umlayezo WomBuso

UJesu umema abanye babafundi bakhe bona babe ‘bathiyi babantu.’ Ngokukhamba kwesikhathi, ubandula abalandeli bakhe abama-70 ngokutjhumayela iindaba ezimnandi.

UJesu Wenza Iimangaliso Ezinengi

Nanyana kukuphi lapho aya khona, abagulakko beza kuye bazokubawa isizo, abapholise. Uvusa ngitjho nomntazinyana ohlongakeleko.

UJesu Ukhetha Abapostoli AbaliTjhumi Nambili

Wabakhethelani? Usawakhumbula amabizo wabo?

ITjhumayelo YeNtabeni

UJesu ufundisa iwomakazi labantu iimfundo eziqakathekileko.

UJesu Ufundisa Abalandeli Bakhe Ukuthandaza

Mhlobo bani wezinto uJesu athi abafundi bakhe bahlale bazibawa?

UJesu Usuthisa Iinkulungwana

Ikarisomraro le isitjelani ngoJesu noJehova?

UJesu Ukhamba Phezu Kwamanzi

Ucabanga ukuthi bazizwa njani abapostoli nababona ikarisomraro le?

UJesu Uvusa ULazaru

UJesu uthoma ukulila njengombana abona uMariya alila. Kodwana iinyembezi zabo ziphenduka ithabo.

Isidlo Santambama Samaswaphela KuJesu

UJesu unikela abapostoli bakhe iinqophiso eziqakathekileko esidlweni samaswaphela sakhe nabo.

UJesu Uyabotjhwa

UJudasi Isikariyodi urhola isiqhema samadoda ahlome ngeensabula neembhuku, kuyokubotjhwa uJesu.

UPitrosi Uphika UJesu

Kwenzekani esigodlweni sakaKhayafasi? Begodu kwenzekani kuJesu ngesikhathi angendlini?

UJesu ufela eGolgotha

Kubayini uPilatu athi uJesu akabulawe?

UJesu Uyavuswa

Ngimiphi imikarisomraro eyenzeka ngemva kokubulawa kwakauJesu?

UJesu Uzibonakalisa Ebathinyini Beemfesi

Khuyini eyenzwa nguJesu ukwenzela bona abuyise iingqondo zabo?

UJesu Ubuyela Ezulwini

Ngaphambi kokuthi enze njalo, wayala abafundi bakhe ngemiyalo eqakatheke khulu.

Abafundi Bamukela Ummoya Ocwengileko

Ngiwaphi amandla anzeka ngokuyikarisomraro ummoya ocwengileko owabapha wona?

Beyingekho Into Engabavimba

Abadosi phambili bekolo ababulala uJesu kwanjesi besele balinga ukuthulisa abafundi bakhe. Kodwana babhalelwa.

UJesu Ukhetha USawula

USawula ulinaba lamaKrestu elinenturhu, kodwana lokho bekufuze kutjhuguluke.

UKorneliyasi Wamukela Ummoya Ocwengileko

Kubayini uZimu athumela uPitrosi emzini womuntu lo angasuye ngitjho nomJuda?

Iintjhaba Ezinengi Ziba MaKrestu

Umpostoli uPowula nabakhambisani bakhe abatjhumayela kezinye iinarha bathomisa ukutjhumayela eenarheni ezikude.

Umphathisikhungo Uthola Iqiniso

Amadimoni, ukusikinyeka kwephasi nomkhonto kuhlangana njani nendaba le?

UPowula NoThimothi

Amadoda amabili la abangani asebenza ndawonye lokho bakwenza iminyaka eminengi.

UPowula Uthunyelwa ERoma

Ikhambweli liyingozi, kodwana abukho ubudisi ubungavimba umpostoli lo.

Isambulo SakaJwanisi

UJesu umtjengisa imibono ngengomuso.

“UmBuswakho Awufike”

Isambulo sakaJwanisi sitjhengisa ukuthi umBuso kaZimu uzolitjhugulula njani ukuphila ephasini.