Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Imininingwana Yabeze Emhlanganweni

Imininingwana Yabeze Emhlanganweni

ABALINDI Abalindi babelwe ukusiza wena. Sibawa ubambisane nabo ngokulandela ilayelo labo malungana nokuphaga iinkoloyi, ukulawula abantu abangenako nabaphumako, ukubekisa indawo yokuhlala, nokhunye.

UKUBHABHADISA Indawo yokuhlala yabazokubhajadiswa izokuba phambi kwesiteji ngaphandle kobana kube namatjhuguluko. Abazokubhajadiswa kufuze bahlale endaweni ababekelwe yona ngaphambi kobana kuthome ikulumo yokubhabhadisa ngoMgqibelo ekuseni. Omunye nomunye kufuze eze nethawula nezambatho ezifanelekako azokubhajadiswa ngazo.

IMINIKELO Kusetjenziswe imali engangemali kulungiselelwa indawo yokuhlala eyaneleko, iinkhulisa mezwi, imitjhini yokudlala amavidiyo nezinye izinto ezenza umhlangano lo ube mnandi bewusisize sitjhidelane noJehova. Iminikelwenu yokuzithandela iyasiza ekubhadeleni iindlekwezi nokusekela umsebenzi wephasi loke. Kubekwe amabhoksi womnikelo atlolwe ngokukhanyako kiyo yoke indawo yomhlangano, ukwenzela bona nikghone ukunikela bulula. Siyathokoza ngeminikelo eniyenzileko bekube nje. IsiHlopha esiBusako siyanithokoza ngokusekela kwenu umBuso kaZimu ngendlela le.

ISIZO ELIRHABAKO Sibawa nikhumbule bona umnyango lo NGEWOBUJAMO OBURHABILEKO KWAPHELA.

EBEKULAHLEKILE KWATHOLAKALA Zoke izinto ezifunyenweko kufuze ziyiswe emNyangweni wokuLahlekileko bekwaTholakala. Nangabe kunento ekulahlekeleko, iya emnyangweni lo uyokuqala okukulahlekeleko. Abantwana abakhambakhamba bodwa ngaphandle kwababelethi babo bese balahleke, kufuze bayiswe emnyangweni lo. Nje-ke, ukwenzela bona kugegedwe imiraro engatlhogekiko, sibawa nitjheje abantwana benu bahlale banani ngaso soke isikhathi.

INDAWO YOKUHLALA Sibawa ucabangele abanye. Khumbula, babantu okhamba nabo ngekoloyi, ohlala nabo ekhaya nofunda nabo iBhayibheli kwaphela ongababekela indawo. Sibawa ungabeki izinto eentulweni ezihlanu kwakho.

UMNYANGO WAMAVOLONTIYA Nangabe ufuna ukusiza kweminye yemisebenzi yokulungiselela umhlangano, sibawa uye emNyangweni weMininingwana newamaVolontiya.

UMHLANGANO OKHETHEKILEKO

ISIKOLO SABATJHUMAYELI BEVANGELI LOMBUSO Amaphayona aseminyakeni ehlangana kwema-23 nema-65 afuna ukusebenzela uZimu ngokungezikweko, ayamenywa emhlanganweni walabo abafisa ukuya esiKolweni sabaTjhumayeli beVangeli lomBuso ngoSondo ntambama. Azokwaziswa ngesikhathi nendawo umhlangano ozokubanjelwa kiyo.

Uhlelwe siHlopha esiBusako saboFakazi bakaJehova