Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISITHASISELO

Gain the Victory Over Masturbation

Gain the Victory Over Masturbation

Umukghwa ongamthabisiko uZimu, ukuskomora kwakha imicabango eyenza bona umuntu acabange ngokuzanelisa yena kwaphela begodu wonakalisa ingqondo. * Oskomorako angathoma nokuqala abanye njengezinto zobulili—iinsetjenziswa zokuzanelisa ngokomseme. Umseme akasawusaqali njengendlela yokutjengisa ithando kodwana njengesenzo esiletha ithabo lesikhatjhana begodu sitjhaphulule umuntu egandelelweni leemfiso zomseme. Kodwana itjhaphuluko leyo ngeyesikhatjhana kwaphela. Eqinisweni, esikhundleni sokubulala amalungu womzimba malungana ‘nobudzewuri [ubufebe], ukuhlobonga, ukusilaphala, nokukhanukela [komseme okungakalungi],’ oskomorako uyawavusa.—KwebeKholose 3:5.

Umpostoli uPowula watlola wathi: “Bazalwane, njengombana sesizamukele iinthembiswezi, asizihlanze kikho koke okusilapheleko umzimba nomoya, siphile ipilo ecwengileko ngokupheleleko sisesaba uZimu.” (2 KwebeKorinte 7:1) Nengabe kubudisi ngawe ukulalela amezwi la, ungaphelelwa lithemba. UJehova uhlala ‘akulungele ukulibalela’ nokukurhelebha. (AmaRhalani 86:5; Luka 11:9-13) Kwamambala, isazelo sakho esikulahlako nemizamwakho yokulisa umukghwa lo—ngitjho nofana ubhalelwa ngezinye iinkhathi—kutjengisa ukucabanga okuhle. Godu khumbula “bona uZimu mkhulu kunesazelo sethu nokobana wazi koke.” (1 KaJwanisi 3:20) UZimu akaboni isono sethu  kwaphela; ubona ubunjalo bomuntu. Ukwazi lokho kumenza akuzwe ngezwela ukubawa kwethu umusa wakhe okuvela ehliziyweni. Ngalokho, ungadinwa ukuya kuZimu ngomthandazo wokuthobeka novela ehliziyweni, njengomntwana omncani oya kuyise nekanomraro. UJehova uzokubusisa ngesazelo esihlwengileko. (AmaRhalani 51:1-12, 17; Isaya 1:18) Iye, kufuze uthathe amagadango afaneleko ngokuvumelana nemithandazo yakho. Isibonelo, uzokulwela ukubalekela zoke iinhlobo zeenthombe zobulili ezisilapheleko nabangani abangakalungi. *

Nengabe umrarwakho wokuskomora uragela phambili, khuluma nombelethi omKrestu nofana umngani ongokomoya ovuthiweko notjhejako ngendaba le. *Izaga 1:8, 9; 1 KwebeTesalonika 5:14; KuTitosi 2:3-5.

^ isig. 1 Ukuskomora kuhlikihla nofana kuphulula izitho zobulili, ngokuvamileko okubangela ukwaneliseka ngokomseme.

^ isig. 2 Njengegadango lokulawula ukuberegiswa kwekhomphyutha ekhaya, iimndeni eminengi iyibeka endaweni ebonakalako. Ukungezelela, eminye ithenga iinhlelo zekhomphyutha ezikwazi ukukhipha izinto ezingathandekiko. Nokho azikho iinhlelo ezithembeke ngokupheleleko.

^ isig. 1 Bona ufumane kobana ungakuhlula njani ukuskomora, qala isihloko esithi, “Intsha Iyabuza . . . Ngingawunqoba Kanjani Lo Mkhuba?” ku-Phaphama! yaka-November 2006, namakhasi 178-182 encwadini ethi, Intsha IyabuzaIzimpendulo Ezisebenzayo, uMqulu 1, [egadangiswe ngesiZulu].