Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISAHLUKO 12

Speak What “Is Good for Building Up”

Speak What “Is Good for Building Up”

“Ningavumi bona ngemilonyeni yenu kuphume iinkulumo ezimbi ezilihlazo, kodwana nikhulume lokho okulisizo nokwakhako.”—KWEBE-EFESU 4:29.

1-3. (a) Ngisiphi isipho uJehova asiphe sona, begodu singaberegiswa njani kumbi? (b) Bona sihlale ethandweni lakaZimu, kufuze sisiberegise njani isipho sokukhuluma?

AKHE sithi uphe umuntu omthandakako isipho, ungazizwa njani newungezwa bona usiberegise kumbi? Mhlamunye umuphe ikoloyi, ngemva kwalokho ufumana bona uyitjhayela kumbi begodu ulimaza abanye. Bewungekhe udane?

2 Ikghono lokukhuluma ngokutjhaphulukileko sisipho esivela kuJehova uMuphi “wazo zoke izipho ezilungileko nazo zoke iziphiwo ezihle.” (KaJakobosi 1:17) Isiphwesi, sihlukanisa abantu eenlwaneni, begodu sisenza singavezi imikhumbulo yethu kwaphela kodwana namazizwethu ngabanye. Nokho, njengekoloyi, isipho sokukhuluma singaberegiswa kumbi. Qala bona kungamdanisa kangangani uJehova nengabe ikulumo iberegiswa ngokungatjheji ibangele abanye ubuhlungu!

3 Bona sihlale ethandweni lakaZimu, kufuze siberegise isipho sokukhuluma njengombana uMuphi bekanqophile. UJehova ukwenze kwakhanya bona ngiliphi ihlobo lekulumo elimthabisako. ILizwi lakhe lithi: “Ningavumi bona ngemilonyeni yenu kuphume iinkulumo ezimbi ezilihlazo, kodwana nikhulume lokho okulisizo nokwakhako [lapho kutlhogeka] khona, kulethe isibusiso kwabakuzwako.” (Kwebe-Efesu 4:29) Akhe sicoce ngokobana kubayini kufuze  sitjheje nekuziwa ekulumweni, bona ngiyiphi ikulumo okufuze siyibalekele begodu sikhulume ngendlela ‘elisizo neyakhako.’

IBANGA LOKOBANA SITJHEJE IKULUMWETHU

4, 5. Ezinye izaga zeBhayibhili ziwahlathulule njani amezwi?

4 Ibanga lokuthoma eliqakathekileko lokobana sitjheje ikulumwethu kukobana amezwi anamandla. Izaga 15:4 zithi: “Ilimi elipholileko limumuthi wokuphila, kodwana ukuhlanakelwa kwalo kuphula umoya.” Ngitjho njengombana amanzi avuselela umuthi owomileko, nekulumo epholileko ivuselela umoya walabo abayizwako. Ngokufanako amezwi, atjhigamileko wekulumo embi angaphula umoya wabanye. Liqiniso, amezwi esiwakhulumako anamandla wokulimaza nowokupholisa.—Izaga 18:21.

5 Ngokukhanyako nesihlathulula amandla wamezwi, esinye isaga sithi: “Kukhona okhuluma ngokungacabangi njengokuhlaba kwesabula.” (Izaga 12:18) Amezwi atjhiwo ngokungacabangiko ngokurhaba angabangela amanceba atjhingileko wamazizo begodu angaqeda nobuhlobo. Wakhe wahlatjwa ngamezwi? Ngakelinye ihlangothi isaga esifanako sithi: “Ilimi labahlakaniphileko liyalapha.” Amezwi acatjangiweko waloyo obonisa ukuhlakanipha kwakaZimu  angalapha ihliziyo abuyise nobuhlobo. Uyakhumbula lokha uzwa amezwi alaphako? (Funda Izaga 16:24) Sikhumbula bona amezwi esiwatjhoko ayabakghwatha abantu, sifuna ukuberegisa ilimi lethu ukulapha abanye, ingasi ukubalimaza.

Ikulumo enomusa iyaqabula

6. Kubayini kungasibulula ukulawula ilimi lethu?

6 Nanyana sizama kangangani ngeze sakghona ukulawula ilimi lethu ngokupheleleko. Nanti-ke ibanga lesibili elenza bona kutlhogeke sitjheje ilimi lethu: Isono nokungapheleli kusenza bona siberegise kumbi ilimi lethu. Amezwi aphuma ehliziyweni, begodu “imicabango yehliziyo yomuntu mimbi.” (Genesisi 8:21; Luka 6:45) Akusibulula ukubamba ilimi lethu. (Funda KaJakobosi 3:2-4) Nanyana singeze sikghone ukulilawula ngokupheleleko ilimi lethu, singaberegela ekwenzeni ituthuko endleleni esiliberegisa ngalo. Njengombana umdudi alinga ukududa anyuka ngemanzini, kufuze aragele phambili alwa namanzi afuna ukumbuyisela emva, ngalokho kufuze siragele phambili silwa nesono esisenza bona siberegise ilimi lethu kumbi.

7, 8. UJehova uzokufuna silandise kangangani ngamezwethu?

7 Ibanga lesithathu lokutjheja ikulumo yethu kukobana uJehova uzosenza silandise ngamezwethu. Indlela esiberegisa ngayo ilimi lethu ayithinti ubuhlobo bethu nabanye abantu kwaphela kodwana ithinta nobuhlobo bethu noJehova. KaJakobosi 1:26 ithi: “Umuntu odlumbana bona ulikholwa, kodwana angalibambi ilimu lakhe, uyazikhohlisa ehliziyweni yakhe, nokukholwa komuntu loyo kulilize.” Njengombana sibonile esahlukweni esigadungileko, ikulumo yethu yinto yinye nokukhulekela kwethu. Nengabe asibambi ilimu lethu—sikhupha amezwi ahlabako, anetjhefu—yoke iimberego yethu yobuKrestu ingaba lilize emehlweni kaZimu. Akusiphaphamisi na lokhu?—KaJakobosi 3:8-10.

8 Kuyakhanya bona sinamabanga aqinileko wokuzitjheja bona singaberegisi isipho sokukhuluma kumbi. Ngaphambi  kobana sicabangele imihlobo yeenkulumo ezakhako, akhe sicoce ngekulumo engafanelekiko kumKrestu weqiniso.

IKULUMO ENGAKHIKO

9, 10. (a) Lihlobo elinjani lekulumo ekhulunywako ephasini lanamhlanjesi? (b) Kubayini kufuze silahle ikulumo eyihlamba? (Qala umtlolo ophasi.)

9 Ikulumo eyihlamba. Ukuthukana nehlamba yinto ejayelekileko ephasini esiphila kilo namhlanjesi. Abantu abanengi baberegisa amezwi ayihlamba bona bagandelele lokho abakutjhoko namtjhana ukuzalisa amezwabo. Kanengi abantu abenza amahlaya baberegisa ikulumo esilapheleko ekhuluma ngomseme bona benze abantu bahleke. Nokho, ikulumo eyihlamba akusiyo indaba ehlekisako. Eemnyakeni epheze ibe zi-2 000 edlulileko, umpostoli uPowula waphefumulelwa bona ayelelise ibandla leKholose bonyana lilahle ‘ikulumo eyihlamba.’ (KwebeKholose 3:8) UPowula watjela bebandla le-Efesu bona “ihlamba” ihlangana nezinto okufuze ‘zingaphathwa nakanye hlangana nani’ maKrestu weqiniso.—Kwebe-Efesu 5:3, 4.

10 Ikulumo eyihlamba iyamnyenyisa uJehova. Iyabanyenyisa nalabo abamthandako. Kwamambala, ithando lethu ngoJehova lisitjhukumisela bona silahle ikulumo eyihlamba. Lokha nekahlathulula “imisebenzi yomzimba,” uPowula wabala “ukusilaphala,” okungahlanganisa ikulumo engakahlanzeki. (KwebeGalatiya 5:19-21) Le, yindaba eqakathekileko. Umuntu angakhutjhwa ebandleni nengabe ngemva kokurhelejwa iinkhathi ezinengana aragela phambili aberegisa ikulumo emanyala ekhuthaza ukuziphatha kumbi nokonakala. *

11, 12. (a) Khuyini ukuhleba, begodu kungaba njani ngokulimazako? (b) Kubayini abakhulekeli bakaJehova kutlhogeka bona babalekele ihlebo elimazako?

 11 Ihlebo elimazako. Ihlebo kukhuluma izinto ezingatlhogekiko ngabanye abantu namaphilwabo. Koke ukuhleba kumbi? Akusikumbi nengabe sikhuluma kuhle sicoca ngezinto ezakhako nezilirhelebho, njengokucoca ngokobana ngubani osanduk’bhabhadiswa namtjhana otlhoga isikhuthazo. AmaKrestu wekhulu lokuthoma gade anekareko ehlalakuhleni yabanye begodu acoca ngezinto ezifaneleko nakholwa nabo. (Kwebe-Efesu 6:21, 22; KwebeKholose 4:8, 9) Nokho, ukuhleba kungalimaza nengabe kuhlanakelwa amaqiniso namtjhana kuvezwe iindaba eziyifihlo. Okumbi khulu, kukobana kungadosela ekuhlebeni okulimazako. Ihlebo elimazako “kuleya amala . . . okwehlisa isithunzi begodu kumotjhe umuntu ibizo.” Isibonelo, abaFarisi, bahleba uJesu ngomnqopho wokumehlisa isithunzi. (Matewu 9:32-34; 12:22-24) Kanengi ihlebo elimazako ibanga ukurarana.—Izaga 26:20.

12 UJehova akabamukeli labo ababeregisa isipho sokukhuluma bona behlise abanye isithunzi namtjhana babange ukuhlukana. Uyabahloya labo ababanga “ukurarana hlangana nabafowabo.” (Izaga 6:16-19) Ibizo lesiGirigi elithi “umhlebi olimazako” ngu-di·aʹbo·los, eliberegiswa njengesiqu sakaSathana. “NguDeveli,” umhlebi kaZimu okhohlakeleko. (ISambulo 12:9, 10) Kwamambala sifuna ukubalekela ikulumo engasenza bona sifane noDeveli. Ebandleni akukavumeleki bona siberegise ihlebo elimazako ekhuthaza imisebenzi yomzimba “nokurarana” begodu “baphume iinqhema ngeenqhema.” (KwebeGalatiya 5:19-21) Ngalokho-ke, ngaphambi kobana ukhulume ngomunye umuntu, zibuze: ‘Indaba le iliqiniso? Kungaba kuhle ukukhuluma ngendaba le godu? Kuyatlhogeka bona ngiyirhatjhe?’—Funda 1 KwebeTesalonika 4:11.

13, 14. (a) Ikulumo ehlabako ingaba namuphi umphumela kwabayizwako? (b) Khuyini ukuthukana, begodu kubayini umuntu othukanako azibeka engozini?

 13 Ikulumo ehlabako. Njengombana kutjengiswe ngaphambili, amezwi anamandla wokulimaza. Kuyavunywa, ngezinye iinkhathi njengombana sibabantu abanesono, soke sikhuluma izinto esingazisola ngazo. Nokho, iBhayibhili iyasiyelelisa malungana nekulumo engafanelekiko ekhaya lomKrestu namtjhana ebandleni. UPowula wayelelisa amaKrestu: ‘Akuphele nya ukubambelana amavunda hlangana nani, nokuthatha ngobukhali, nokubanga itjhada, nithetha, nithukana, kanye nobumbi boke obunye.’ (Kwebe-Efesu 4:31) Amanye amatjhugululo atjhugulula amezwi athi, “ukuthatha ngobukhali” “njengamabizo amambi,” “ikulumo elimazako” nangokobana “kuthukana.” Ikulumo ehlabako—kuhlanganise nokubiza abantu ngamezwana abehlisako nanelunya, ukunyaza okungapheliko—kungamuka abanye isithunzi sabo kubatjhiye bazizwa bangasililitho. Iinhliziyo zabantwana ezithambileko nezithembele kwabanye zithintwa bulula miphumela yekulumo ehlabako.—KwebeKholose 3:21.

14 Iberegisa amezwi anamandla khulu, iBhayibhili iyakulahla ukuthukana—umukghwa wokwehlisa abanye isithunzi ngokubathuka, namtjhana ngekulumo enyazako nehlabako. Umuntu ojayele ukuberegisa ikulumo enjalo uzibeka engozini, ngombana umuntu oberegisa ihlamba angasuswa ebandleni nengabe uyabhalelwa ukulalela imizamo ebuyelelweko yokumrhelebha bona atjhuguluke. Ngaphandle kobana atjhentjhe iindlela zakhe, angalahlekelwa naziimbusiso zoMbuso. (1 KwebeKorinte 5:11-13; 6:9, 10) Kuyakhanya-ke bona ngekhe kwenzeke ngathi bonyana sihlale ethandweni lakaZimu nengabe sijayele ukutjho amezwi angakhiko, amamala namtjhana anganamusa. Ikulumo enjalo iyalimaza.

 AMEZWI ‘ALISIZO NAKHAKO’

15. Ngiliphi ihlobo lekulumo ‘elisizo neyakhako’?

15 Singasiberegisa njani isipho sokukhuluma ngendlela uMuphi ayinqophileko? Khumbula bona iLizwi lakaZimu lisiyala bona sikhulume “lokho okulisizo nokwakhako.” (Kwebe-Efesu 4:29) UJehova uyathaba lokha nesikhuluma amezwi akhako, akhuthazako naqinisa abanye. Kutlhogeka ukucabangisisa ukukhuluma amezwi anjalo. IBhayibhili ayisinikeli iimthetho ethileko okufuze siyilandele; ayinalo nerhelo elithileko lehlobo “lamezwi amsulwa” amukelekako. (KuTitosi 2:8) Bona sikhulume amezwi ‘akhako,’ senza kuhle ngokukhumbula amaphuzu amathathu abulula kodwana aqakathekileko wekulumo eyakhako: Ihlanzekile, iliqiniso begodu inomusa. Sinamaphuzu anjalo emkhumbulweni, akhe sicabangele iimbonelo ezithileko ezimbalwa zekulumo eyakhako.—Qala ibhoksi elithi, “ Ikulumami Iyakha?

16, 17. (a) Kubayini kufuze sibuke abanye? (b) Ngimaphi amathuba esinawo wokubuka abanye ebandleni? ekhaya?

16 Ukubuka okungarhwaliko. Bobabili uJehova noJesu bayayitjheja ifuneko yamezwi wokubuka nokuthokoza. (Matewu 3:17; 25:19-23; Jwanisi 1:47) NjengamaKrestu, soke senza kuhle ngokubuka abanye ngokungabarhwali. Kubayini kunjalo? Izaga 15:23 zithi: “Qala bona lihle kangangani ilizwi elikhulunywa ngesikhathi esifaneleko!” Zibuze: ‘Ngizizwa njani nengibukwa ngokusuka ehliziyweni? Lokho akungithabisi begodu kungikhuthaze?’ Kwamambala, ukubuka ngokungarhwaliko kukwenza wazi bona kunomuntu okutjhejako, okukhathalelako nokobana okwenzileko bekuyifanele iimzamo. Ukuqinisekiswa okunjalo kwakha ukuzithemba kwakho begodu kukutjhukumisele bona wenze kuhle khulu esikhathini esizako. Njengombana ukuthabela ukubukwa, akukafuzi bona nawe wenze ongakghona ukukwenza ukubuka abanye?—Funda UMatewu 7:12.

 17 Zifundise ukuqala okuhle kwabanye bese uyababuka. Ebandleni, ungezwa ikulumo ebekwe kuhle emhlanganweni, tjheja abancani abaragela phambili ukuthuthukisa iminqopho engokomoya namtjhana utjheje umuntu olupheleko othembekileko ekubeni khona emihlanganweni nanyana kubudisi ukwenza njalo ngebanga lokuluphala. Ukubuka okungarhwaliko kungathinta iinhliziyo zabanjalo begodu kubaqinise ngokomoya. Ekhaya, amadoda nabafazi batlhoga ukuzwa amezwi wokubuka nokuthokozwa okuvela kwabanye. (Izaga 31:10, 28) Ngokukhethekileko abantwana bafuna ukwazi bona bayatjhejwa begodu bayatlhogeka. Ukubuka kuvuselela begodu kuqinise umntwana njengombana nokukhanya kwelanga kuvuselela begodu kuqinise isitjalo. Babelethi, funani amathuba wokubuka abantwabenu ngeemfanelo nemizamo yabo emihle. Ukubuka okunjalo kungakha isibindi nethemba ebantwaneni bakho begodu kubatjhukumisele bona balinge ngamandla ukwenza okulungileko.

18, 19. Kubayini kufuze senze koke esingakwenza ukududuza esikholwa nabo, begodu singakwenza njani lokhu?

18 Ukududuza. UJehova ubakhathalela ngokutjhingileko “abathobileko nabagandelelweko.” (Isaya 57:15) ILizwi lakhe lisikhuthaza bunje, “Khuthazanani nakhane ngamunye ngamunye” begodu “nisize ababuthakathaka.” (1 KwebeTesalonika 5:11, 14) Singaqiniseka bona uZimu uyayitjheja begodu uyayithabela iimzamo yethu yokududuza esikhulekela nabo labo iinhliziyo zabo ezidanileko.

UJehova uyathaba nesikhuluma amezwi akha abanye

19 Khuyini-ke ongayitjho ukwakha umKrestu okhulekela naye odanileko namtjhana ogandelelekileko? Ungazizwa ngasuthi kufuze ulungise umrarwakhe. Esikhathini esinengi, amezwi abulula kanengi ngiwo arhelebha khulu. Qinisekisa umuntu ogandelelekileko  bona uyatshwenyeka ngaye. Thandaza ngokuzwakalako nomuntu odanileko; ungarabhela uJehova amrhelebhe bonyana azi bona uZimu nabanye bamthanda kangangani. (KaJakobosi 5:14, 15) Mqinisekise bona uyatlhogeka begodu uligugu njengelungu lebandla. (1 KwebeKorinte 12:12-26) Funda indima yeBhayibhili ekhuthazako ukumqinisekisa bona kwamambala uJehova uyamkhathalela njengomuntu ngamunye. (AmaRhalani 34:18; Matewu 10:29-31) Ukuba nesikhathi esaneleko sokuhlanganyela “ilizwi elihle” nomuntu ogandelelekileko nokukhuluma ngokusuka ehliziyweni, ngokunganakuzaza kuzomrhelebha bona azizwe athandwa begodu atlhogeka.—Funda Izaga 12:25.

20, 21. Ngimaphi amaphuzu enza isiluleko sibe ngesiphumelelako?

20 Isiluleko esiphumelelako. Njengeembunjwa ezinesono, soke siyasitlhoga isiluleko ngeenkhathi ezithileko. IBhayibhili iyasikhuthaza: “Lalela isiluleko wamukele isiyalo, bona uhlakaniphe esikhathini esizako.” (Izaga 19:20) Ukululeka abanye akusiyo into okufuze yenziwe badala kwaphela. Ababelethi baluleka abantwana. (Kwebe-Efesu 6:4) Abodade abakhulileko kufuze baluleke amaqhakazana. (KuTitosi 2:3-5) Ithando lethu ngabanye lisitjhukumisela bona sifune ukunikela isiluleko leso olulekwako  angasimukela ngaphandle kokuzizwa agandelelekile. Khuyini engasirhelebha bona sinikele isiluleko esinjalo? Cabangela amaphuzu amathathu enza bona isiluleko sibe ngesiphumelelako: indlela omqala ngayo loyo omnikela isiluleko nalokho okukutjhukumisela bona usinikele, isisekelo sesiluleko nendlela esinikelwa ngayo.

21 Isiluleko esiphumelelako sithoma kumluleki. Zibuze, ‘Kunini lapho kubulula khona ngami ukwamukela isiluleko?’ Kulokha newaziko bona umuntu okululekako uyakukhathalela, akakhulunyiswa kugandeleleka, begodu akatjhukunyiswa ngokuthileko okubhacileko, kubulula ukwamukela isiluleko. Ngalokho, le yindlela okufuze ube ngayo newululeka abanye. Isiluleko esiphumelelako sisekelwe eLizwini lakaZimu. (2 KuThimothi 3:16) Sidzubhula ngokunqophileko eBhayibhilini nanyana awa, kufuze sibe nesisekelo soMtlolo kunanyana ngisiphi isiluleko esisinikelako. Ngalokho abadala bayatjheja bona bangagandeleli iimbono yabo; nanyana ukutjhigamisa iMitlolo, benze ngasuthi iBhayibhilil isekela iimbono yabo mathupha. Isiluleko godu siphumelela khulu nengabe sinikelwa ngendlela efaneleko. Isiluleko esinungwe ngomusa kubulula ukusamukela begodu kwenza loyo osimukelako abulunge isithunzi sakhe.—KwebeKholose 4:6.

22. Khuyini ozimisele ukuyenza malungana nokuberegisa isipho sokukhuluma?

22 Kwamambala, ukukhuluma sisipho esiligugu esivela kuZimu. Ithando lethu ngoJehova kufuze lisenze sisiberegise kuhle isiphwesi. Asikhumbuleni bona amezwi esiwakhuluma kwabanye anamandla—amandla wokwakha namtjhana wokulimaza. Nje-ke, asilweleni ukuberegisa isiphwesi njengombana uMuphi anqophile—‘ukwakha.’ Ikulumo yethu izokuba sibusiso kilabo abasibhodileko begodu izosirhelebha bona sihlale ethandweni lakaZimu.

^ isig. 10 Njengombana liberegiswe eMitlolweni, “ukusilaphala” libizo elibanzi elingahlanganisa izono ezinengi. Nanyana kungasikho koke ukusilaphala okufuze kuthathelwe amagadango, umuntu angaqothwa ebandleni nengabe akatjhuguluki emikghweni yokuziphatha emanyala.—2 KwebeKorinte 12:21; Kwebe-Efesu 4:19; qala “Imibuzo Evela Kubafundi” kuyi-Nqabayokulinda yaka-July15, 2006.