Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISITHASISELO

Resolving Disputes in Business Matters

Resolving Disputes in Business Matters

Njengombana kutlolwe kweyo-1 KwebeKorinte 6:1-8, umpostoli uPowula uhlathulule ukumangalelana phakathi kwamakholwa. Waveza ukudana ngokobana amanye amaKrestu weKorinte aba “nesibindi sokuya ekhotho phambi kwabantu abangakalungi.” (Indima 1, NW) UPowula wanikela ibanga eliqinileko lokobana kubayini amaKrestu kungakafuzi bona amangalele amanye ekhotho kodwana kunalokho ararulule ukungazwani ngokulandela iinqophiso zebandla. Akhe sicabangele amanye amabanga wesiluleko esiphefumulelwekwesi begodu sikghwathe ubujamo obumbalwa obungakavezwa eselulekwenesi.

Nengabe sinokurarana kwezerhwebo nesikholwa naye, kokuthoma kufuze sirarule indaba leyo ngendlela kaJehova, ingasi yethu. (Izaga 14:12) Njengombana uJesu atjengisa, kubhedere ukurarulula ukungazwani msinyana ngaphambi kobana kube yinto ekulu. (Matewu 5:23-26) Nokho, ngokudanisako, amanye amaKrestu abe nokuphikisana, abe amangalelana emakhotho. UPowula wathi: “Kuseqabazini bona niyabhalelwa, ngombana sebe nimangalelene emthethweni.” Kubayini? Ibanga eliyihloko kukobana ukwenza njalo kungahlambalaza ibandla noZimu esimkhulekelako. Ngalokho siqala umbuzo kaPowula njengoqakathekileko: “Kwalaphi bona nani khenoniwe?”—Indima 7.

Godu uPowula wathi uZimu wenze ilungiselelo elihle ebandleni lokulungisa ukungazwani. Abadala madoda amaKrestu ahlakanitjhiswe lilwazi leqiniso leMitlolo, begodu uPowula wathi “bangahlulela hlangana . . . nabazalwana” malungana “neendaba zokuphilokhu.” (Iindima 3-5 NW) UJesu watjengisa bona ukurarana okubandakanya ukona okukhulu, njengehlebo elimazako nokudlelezela, kufuze kurarululwe ngokulandela amagadango amathathu: kokuthoma, ukulinga ngamandla ukurarulula umraro ngerhorhomejeni hlangana nabantu ababandakanyekileko; kwesibili, igadango lokuthoma nalibhalelwako, yiba nofakazi namtjhana ababili; nowesithathu, nengabe  igadango elilandelako liyabhalelwa, isa indaba ebandleni njengombana lijanyelwe badala.—Matewu 18:15-17.

Liqiniso, abadala abamaKrestu abasiwo amagqwetha namtjhana bezerhwebo begodu akukafuzi baziphathe njalo. Azikho iimfuneko abazibekako zokulungisa ukurarana kwezerhwebo hlangana nabazalwana. Kunalokho, bafuna ukurhelebha boke ababandakanyekileko bona baberegise iMitlolo begodu bavumelane ngokuthula. Eendabeni ezirareneko, bangafuna ukukghwatha umbonisi wesifunda namtjhana i-ofisi legatja laboFakazi BakaJehova. Nokho, kunezinto ezingakahlanganiswa esilulekweni sakaPowula. Ngiziphi ezinye zazo?

Kobunye ubujamo ukuya ekhotho kungenziwa ngombana kuyikambiso nofana itlhogakalo yomthetho bona kwenziwe izinto ngokungabi marhamaru nangokuthula. Isibonelo, ukuya ekhotho kungaba ngiyo yodwa indlela yokufumana idivosi esemthethweni, ukufumana ilungelo lobunikazi bomntwana, ukwenza isiqunto malungana nemali efunyanwa mlingani womtjhado ngemva kwedivosi, ukufumana isililiso setjhorensi, ukufakwa erhelweni labantu abakolodwako nekuwa irhwebo, nokwenza incwadi yamafa ibe semthethweni. Godu kungaba nobujamo obungenza umzalwana azizwe akatelelekile bona enze isimangalo ekhotho njengendlela yokuzivikela kokuthileko amangalelwa ngakho. *

Nengabe ukumangala okunjalo akwenziwa ngomoya wokubanga, kungahle kungaphikisani nalokho egade kuhloswe siluleko esiphefumulelweko sakaPowula. * Nofana kunjalo, okuqakatheke khulu kumKrestu kucwengiswa kwebizo lakaJehova nokuthula nobunye bebandla. Itshwayo eliveleleko labalandeli bakaKrestu lithando, begodu “ithando . . . alizirhubheli kwalo.”—1 KwebeKorinte 13:4, 5; Jwanisi 13:34, 35.

^ isig. 2 Ezehlakalweni ezingakajayeleki, omunye umKrestu angenza ubulelesi obukhulu komunye—njengokugagadlhela, ukusahlela ngelunya, ukubulala nofana ukweba okukhulu. Ebujamweni obunjalo, ngeze kube yinto ephambene nobukrestu ukubika indaba leyo emagunyeni, ngitjho nofana ukwenza njalo kungabangela bona kuyiswe umlandu ekhotho nofana kube nomlandu wobulelesi.

^ isig. 3 Ukufumana ilwazi elingezelelekileko, sibawa uqale INqabayokulinda, yaka-March 15, 1997, amakhasi 17-22, neyaka-October 15, 1991, amakhasi 25-8.