Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

A Letter From the Governing Body

A Letter From the Governing Body

Mthandi KaJehova Othandekako:

“Nizakwazi iqiniso, iqiniso lizanitjhaphulula.” (Jwanisi 8:32) Qala bona amezwi la akhuthaza kangangani! Kungenzeka bona wazi iqiniso, ngitjho neenkhathini ezibudisi ‘zemihla yokuphela’ ezizele amala. (2 KuThimothi 3:1) Usakhumbula newuzwa iqiniso elihlathululwa eLizwini lakaZimu kokuthoma? Qala bona kwakuthabisa kangangani lokho!

Nokho, namtjhana kuqakathekile ukuba nelwazi elinqophileko leqiniso, nokuhlanganyela ekutjeleni abanye qobe ngalo, kufuze siziphathe ngendlela evumelana nalo. Ukwenza njalo, kutlhogeka bona sihlale ethandweni lakaZimu. Kuhlanganisani lokhu? Amezwi kaJesu wangobusuku bangaphambi kokuhlongakala kwakhe aphendula umbuzo lo. Watjela abapostoli bakhe abathembekileko: “Nanihlonipha imilayo yami, nizahlala ethandweni lami, njengombana nami ngihlonipha imilayo kaBaba ngihlala ethandweni lakhe.”—Jwanisi 15:10.

Tjheja bona uJesu wahlala ethandweni lakaZimu ngokuhlonipha imilayo kaYise. Lokhu kuyaberega nakithi namhlanjesi. Ukuhlala ethandweni lakaZimu, kutlhoga bona siphile ngeqiniso ngamalanga. Ngobusuku bamhlokho, UJesu wathi: “Njengombana senazi iqinisweli, nizabusiswa nanikwenzako.”—Jwanisi 13:17.

Siyathemba bona incwadi le izokurhelebha bonyana uragele phambili uberegisa iqiniso ekuphileni kwakho begodu uhlale ‘ethandweni lakaZimu, . . . unomnqopho wokuphila okungapheliko.’—KaJuda 21.

ISihlopha ESibusako SaboFakazi BakaJehova