Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISITHASISELO

Flag Salute, Voting, and Civilian Service

Flag Salute, Voting, and Civilian Service

Ukulotjha iflarha. AboFakazi bakaJehova bakholelwa bona ukukhothamela iflarha namtjhana ukuyilotjha, kanengi okuhlanganisa nengoma yesitjhaba, okusisenzo sekolo esiveza bona iphuluso ivela eMbusweni namtjhana kubarholi babo ingasi kuZimu. (Isaya 43:11; 1 KwebeKorinte 10:14; 1 KaJwanisi 5:21) Omunye umrholi onjalo bekuyiKosi yeBhabhiloni lendulo uNebukhadinezari. Bona akare abantu ngobukhosi netjiseko yakhe kwezekolo, ikosi enamandla le yazakhela isithombe esikhulu yakatelela isitjhaba sayo bona sisikhothamele lokha umbhino onjengengoma yesitjhaba udlalwa. Nokho, amaHebheru amathathu—uShadireki, uMishaka no-Abhedniko—babhala ukukhothamela isithombe ngitjho nanyana bebazokufumana isigwebo sokufa.—Danyela, isahluko 3.

Ngeenkhathi zethu isazimlando uCarlton Hayes satlola: “Itshwayo elikhulu lekholo nokukhulekela yiflarha. Amadoda bekathula iingwani zawo lokha iflarha neyidluliswako; neyidunyiswako iimbongi bezitlola iinkondlo abantwana bacula.” Wangezelela, ubutjhaba nabo “bunamalanga acwengileko” njengelanga leSine kuJulayi e-United States, “njengabosanta, neenkutani namatempeli wawo,” namtjhana iindawo zokukhulekela. Emigidini yomphakathi eBrazil, umlawuli webutho lezepi wavuma: “iflarha iyahlonitjhwa begodu iyakhulekelwa . . . njengombana kukhulekelwa ilizwe laboKhokho.” Iye, “iflarha, njengesiphambano, icwengile,” kwatjho i-The Encyclopedia Americana.

 I-encyclopedia evezwe ngehla mva-nje yathi iingoma zesitjhaba “ziyindlela yokutjengisa amazizo wobutjhaba begodu zibandakanya nesibawo sesinqophiso saphezulu nesivikelo sabantu nofana sababusi babo.” Ngalokho-ke iinceku zakaJehova zenza okufaneleko ngokuqala imigidingo yobutjhaba ebandakanya ukulotjha iflarha neengoma zesitjhaba njengezenzo zekolo. Eqinisweni, neyikhuluma ngokwala kwabantwana baboFakazi bakaJehova ukulotjha iflarha nokwenza isifungo sokuzinikela eenkolweni ze-U.S. incwadi i-The American Character yathi: “Bona imikghwa yangamalanga le ingokwekolo, emaswapheleni kuqinisekiswe yiKhotho ePhakemeko emacaleni amanengi.”

Ngitjho nanyana bangahlanganyeli emigidingweni abayiqala njengengavumelani nemitlolo, ngokuqinisekileko abantu bakaJehova bayalihlonipha ilungelo labanye lokwenza njalo. Godu bayalihlonipha iflarha lesitjhaba njengetshwayo begodu bayabahlonipha aborhulumende abajanyiswe ngokomthetho “njengamagunya aphakemeko” akhonza ‘njengeenkhonzi zakaZimu.’ (KwebeRoma 13:1-4, NW) Nje-ke, aboFakazi bakaJehova balalela isikhuthazo sokuthandazela “nalabo abamakhosi nazo zoke iimphathimandla.” Kodwana senza lokho “ze siphile ipilo efaneleko, kube khona ukuthula nexolo, sikhambe ngokwesaba uZimu nangokuhlonipheka koke.”—1 KuThimothi 2:2.

Ukuvowuda emakhethweni wezepolotiki. AmaKrestu ayalihlonipha ilungelo labanye lokuvowuda. Awatjhagali aphikisane namakhetho, begodu ayabambisana namagunya akhethiweko. Nokho, ahlala adzimelele ekungathathini hlangothi eendabeni zepolotiki zeentjhaba. (Matewu 22:21; 1 KaPitrosi 3:16) Nokho, kufuze enzeni umKrestu ohlala enarheni lapho ukuvowuda kukatelelekile nofana ebujamweni lapho abantu baqalwa kumbi nebangayiko endaweni yokuvowuda? Akhumbula bona uShadireki, uMishaka no-Abhedniko bakhamba bebafika emangweni weDura, umKrestu osebujamweni obufanako, angakhetha ukuya endaweni yokuvowuda nengabe isazela sakhe siyamvumela. Nokho, uzokuyelela bona angathathi hlangothi. Kufuze acabangele iinkambisolawulo ezisithandathu ezilandelako:

  1.   Abalandeli bakaJesu ‘abasingabephasi.’—Jwanisi 15:19.

  2. AmaKrestu abajameli bakaKrestu noMbuso wakhe.—Jwanisi 18:36; 2 KwebeKorinte 5:20.

  3. Ibandla lobuKrestu linobunye ekukholweni, begodu amalungu walo ahlanganiswa lithando elifana nelakaKrestu.—1 KwebeKorinte 1:10; KwebeKholose 3:14.

  4. Labo abavowudela isikhulu esithileko bahlanganyela kilokho esikwenzako.—Tjheja iinkambisolawulo ezibonakala emezwini atlolwe ku 1 Samuweli 8:5, 10-18 no 1 KuThimothi 5:22.

  5. UJehova waqala isifiso sama-Israyeli sokuba nekosi emumuntu njengetshwayo Lokumala.—1 Samuweli 8:7.

  6. AmaKrestu kufuze abe nekululeko yokukhuluma nekakhuluma ngoMbuso kaZimu nabantu bayo yoke iimbono yezepolotiki.—Matewu 24:14; 28:19, 20; KumaHebheru 10:35.

Ikonzo yomphakathi. Kezinye iinarha uRhulumende ufuna bona labo abangahlanganyeliko epini bahlanganyele ekonzweni yomphakathi isikhathi esithileko. Nesiqalene nesiqunto endabeni le, kufuze sithandaze ngayo, mhlamunye sicoce ngayo nomKrestu ovuthiweko, begodu senze isiqunto esisekelwe esazelweni esibanduliweko.—Izaga 2:1-5; KwebeFilipi 4:5.

ILizwi lakaZimu lisitjela bona ‘sithobele ababusi nabaphathi, sizimisele nokwenza okulungileko . . . sibe nomusa.’ (KuTitosi 3:1, 2) Sinalokho engqondweni, singazibuza iimbuzo elandelako: ‘Ukuhlanganyela emberegweni womphakathi kuzongenza bona ngiliselele ukungathathi hlangothi kwami kobuKrestu namtjhana ngihlanganyele nekolo yamala?’ (Mika 4:3, 5; 2 KwebeKorinte 6:16, 17) ‘Ukwenza lokhu kuzokwenza kube budisi ukuthwala umthwalo wami wobuKrestu namtjhana kungivimbele ngitjho nokuwuzalisa?’ (Matewu 28:19, 20; Kwebe-Efesu 6:4; KumaHebheru 10:24, 25) Ngakelinye ihlangothi, ukuhlanganyela ekonzweni enjalo kuzongivumela bona ngandise ikonzo yami yobukrestu, mhlamunye ngikwazi ukuhlanganyela ekonzweni yesikhathi esizeleko?’—KumaHebheru 6:11, 12.

Nengabe umKrestu ngokutjheja uphetha ngokobana angenza ikonzo yomphakathi kunokobana aye ejele, amanye amaKrestu  kufuze ahloniphe isiqunto sakhe. (KwebeRoma 14:10) Nengabe, ubona ngasuthi ngeze akwazi ukwenza ikonzo enjalo, abanye kufuze bakuhloniphe nalokho.—1 KwebeKorinte 10:29; 2 KwebeKorinte 1:24.