Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISITHASISELO

Blood Fractions and Surgical Procedures

Blood Fractions and Surgical Procedures

Iingcenyana zeengazi. Iingcenyana zeengazi zivela ezakhini ezine ezisisekelo zeengazi—amaseli abomvu, amaseli amhlophe, ama-platelets, ne-plasma. Isibonelo, amaseli abomvu anephrotheyini i-hemoglobin. Izinto ezenziwe nge-hemoglobin yabantu nofana yeenlwana zisetjenziswe ukulapha iinguli ezitlhayelelwa maseli abomvu weengazi kungakalindeleki nofana ezophe khulu.

I-Plasma—eyakhiwa mamanzi amaphesenti ama-90—inamahomoni amanengi, ama-inorganic salts, ama-enzayimi begodu nezakhamzimba ezihlanganisa amaminerali neswigiri. Godu i-plasma iphatha izinto ezitjhujisa iingazi, neemvikelazifo namaphrotheyini anjenge-albumin. Nengabe umuntu usemathubeni wokuphathwa sisifo esithileko, udorhodere angalayela bona ajovwe ngemijovo ye-gamma globulin ethathwe ku-plasma yabantu esele banamandla wokujamelana nesifweso. Amaseli amhlophe weengazi angaba mthombo wama-interferons nama-interleukins, asetjenziselwa ukulapha amanye amalwelwe abangelwa mavayirasi nekankere.

AmaKrestu kufuze azamukele iindlela zokulapha ezihlanganisa iingcenyana zeengazi? IBhayibhili ayinikeli imininingwana enqophileko, nje-ke omunye nomunye kufuze aberegise isazelo sakhe bona enze isiqunto phambi kwakaZimu. Abanye bala zoke iingcenyana zeengazi, banombono wokobana uMthetho kaZimu awunikela ama-Israyeli gade ufuna bona iingazi ezikhutjhwa esibunjweni “[zithululelwe] phasi ehlabathini.” (Duteronomi 12:22-24) Abanye ngitjho nofana bakwala ukupontjelwa iingazi ezipheleleko nofana izakhi zazo ezisisekelo,  bangazamukela iindlela zokulapha eziberegisa ingcenyana yeengazi. Bangaba nombono wokobana kufika isikhathi lapho iingcenyana ezithethwe eengazini zingasajameli ukuphila kwesibunjwa iingazi ezivela kiso.

Newenza isiqunto malungana neengcenyana zeengazi, cabangela iimbuzo elandelako: Ngiyatjheja bona ukwala zoke iingcenyana zeengazi kutjho bona angizokwamukela zokulapha ezihlanganisa imikhiqizo eberegiselwa ukulwa namalwelwe namtjhana erhelebha iingazi bona zitjhuje ukwenzela ukujamisa ukopha? Ngingamhlathululela udorhodere bona kubayini ngala eyodwa namtjhana ngaphezulu yeengcenyana zeengazi?

Iindlela zokuhlinza. Lokhu kuhlanganisa ukuhlanjululwa kweengazi (hemodilution) nokuhlengwa kwamaseli weengazi. (cell salvage) Ekuhlanjululweni kweengazi, iingazi ziyaphambukiswa emzimbeni, zijanyiselelwe ngeketjezi elisemzimbeni elingasizo iingazi, ngemva kwesikhathi zibuyiselwe esigulini. Ukuhlengwa kwamaseli kubamba begodu kubuyisele iingazi ezilahleke phakathi kokuhlinzwa. Iingazi eziphume encebeni namtjhana etjhubeni lomzimba, ziyahlanzwa namtjhana zisefwe bese zibuyiselwa emzimbeni wesiguli. Njengombana iindlela zokuberegisa imikghwa le zingahluka kudorhodere nodorhodere, umKrestu kufuze abuze bona udorhoderakhe ucabanga ukwenzani.

Newenza isiqunto malungana neendlelezi, zibuze: ‘Nengabe ezinye zeengazi zami ziphambukiselwe ngaphandle komzimbami begodu ukukhamba kwazo kuthikaziseke isikhatjhana, isazelo  sami sizongivumela bona ngiziqale njengengcenye yomzimbami, okutjho bona angekhe kufune bonyana “[zithululelwe] phasi ehlabathini?” (Duteronomi 12:23, 24) Isazelo sami esibandulwe ngeBhayibhili sizokutshwenyeka nengabe hlangana nokulatjhwa ezinye zeengazi zami zikhitjhiwe, kwavangwa iingazi nesihlahla kwenzelwa bona siberege khulu, begodu zabuyiselwa emzimbenami? Ngiyatjheja bona ukwala zoke iinhlobo zokulapha ezihlanganisa iingazi zami kutjho bona angekhe  ngivume ukuhlahluba iingazi, ukuzihlanza namtjhana umtjhini oberega njengehliziyo namaphaphu?’

UmKrestu kufuze azikhethele bona ufuna kwenziweni ngeengazi zakhe phakathi nokuhlinzwa. Ngokufanako nangokuhlahlubwa kwepilo nokulatjhwa kwanje okuhlanganisa kancani iingazi zakho, zitjhugululwe ngenye indlela bese godu zibuyiselwe emzimbeni.