Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISITHASISELO

The Bible’s View on Divorce and Separation

The Bible’s View on Divorce and Separation

UJehova ulindele bona labo abatjhadileko bahlale bathembekile esifungweni somtjhado. Nekahlanganisa indoda nomfazi bokuthoma, uJehova wathi: “Indoda . . . kufuze ikakarele kumkayo babe nyamanye.” Kamva, uJesu Krestu wabuyelela amezwi la begodu wangezelela wathi: “Yeke umuntu akangakuhlukanisi okuhlanganiswe nguZimu.” (Genesisi 2:24; Matewu 19:3-6) Ngalokho, uJehova noJesu baqala umtjhado njengesibopho sakho koke ukuphila esiphela lokha omunye umlingani nekahlongakalako kwaphela. (1 KwebeKorinte 7:39) Njengombana umtjhado ulilungiselelo elicwengileko, ukutlhala akukafuzi kuthathwe bulula. Eqinisweni, uJehova uyakuhloya  ukutlhala okwenziwa ngaphandle kwamabanga woMtlolo.—Malaki 2:15, 16.

Ngimaphi amabanga woMtlolo avumela ukutlhala? UJehova uyabuhloya ubuhlola nobufebe. (Genesisi 39:9; 2 Samuweli 11:26, 27; AmaRhalani 51:4) Kwamambala, uqala ubufebe njengobunyenyisako abuvumela njengebanga lokutlhala. (Ingcoco yokobana ubufebe buhlanganisani, qala Isahluko-9, isigaba-7, lapho ubufebe buhlathululwe khona.) UJehova upha umlingani onganamlandu ilungelo lokobana akhethe bonyana uyahlala nomlingani owonileko namtjhana uyatlhala. (Matewu 19:9) Ngalokho nengabe umlingani onganamlandu ukhetha ukutlhala, uJehova akakuhloyi ukutlhala okunjalo. Nokho, ngesikhathi esifanako, ibandla lobuKrestu alikhuthazi muntu bona atlhale. Eqinisweni, obunye ubujamo bungenza umlingani onganamlandu ahlale nomlinganakhe owonileko, khulukhulu nekatjhuguluke kwamambala. Nokho, ekugcineni, labo abavunyelwa Mtlolo bona batlhale kufuze bazenzele isiqunto begodu bamukele nanyana ngimiphi imiphumela esingayiletha.—KwebeGalatiya 6:5.

Ebujamweni obudluleleko, amanye amaKrestu akhethe ukuhlala ngokuhlukana namtjhana ukutlhala umlingani womtjhado ngitjho nanyana angakenzi ubufebe. Endabeni enjalo, iBhayibhili ihlathulula bona otlhalako ‘ahlale anganamuntu namtjhana abuyisane’ [nomlinganakhe.] (1 KwebeKorinte 7:11) UmKrestu onjalo akakatjhaphuluki bona afumane umuntu wesithathu ngehloso yokutjhada godu. (Matewu 5:32) Cabangela izinto ezimbalwa abanye abaziqala njengebanga eliyihloko lokuhlala ngokuhlukana.

Ukubhala ngamabomu ukondla. Umndeni ungakhwahla khulu, utlhoge izinto eziqakathekileko zokuphila, ngombana indoda ingawondli, namtjhana ingakghona ukwenza njalo. IBhayibhili ithi: “Nengabe umuntu angabatjheji . . . bomndeni wakhe, umuntu loyo selatjengise ngokupheleleko bona akakholwa, mumbi khulu ukudlula ongakholwako.” (1 KuThimothi 5:8) Nengabe indoda leyo iyabhala ukutjhentjha iindlela zayo, umfazi kufuze akhethe bona ufuna ukuzivikela nokuvikela abantwabakhe ngokuhlala ngokuhlukana okungokomthetho.  Liqiniso, abadala abamaKrestu kufuze bakuqalisise ukusola kokobana umKrestu uyabhala ukondla umndenakhe. Ukubhala ukondla umndenakho kungaphumela ekususweni ekuhlanganyeleni.

Ukuhlunguphazwa okudluleleko ngokomzimba. Umlingani ohlunguphazako angaba nelunya kangakobana ukuphila komlingani ohlunguphazwako kungaba sengozini. Nengabe umlingani ohlunguphazako mKrestu, abadala bebandla kufuze bahlolisise bona indaba leyo iyiqiniso na. Ukukwata khulu nokuba nelunya kumabanga wokususwa ekuhlanganyeleni.—KwebeGalatiya 5:19-21.

Ukubekwa engozini kobuhlobo bakho noJehova. Umlingani angalinga kanengi ukuvimbela umlinganakhe ekukhulekeleni kweqiniso ngitjho nokulinga ukukatelela umlingani loyo bona aphule iimthetho kaZimu ngendlela ethileko. Ebujamweni obunjalo, umlingani osengozini kufuze akhethe bona okukuphela kwendlela ‘yokuhlonipha uZimu kunabantu’ kufumana ukuhlala ngokuhlukana okungokomthetho na.—IZenzo 5:29.

Kibo boke ubujamo obubandakanya ubujamo obudluleleko njengesicoce ngabo, akekho okufuze agandelele umlingani onganamlandu bona ahlale ngokuhlukana namtjhana ahlale nomlingani owonileko. Namtjhana amaKrestu avuthiweko ngokomoya nabadala bangasekela begodu banikele nesiluleko esisekelwe eBhayibhilini, angeze bayazi yoke imininingwana yalokho okwenzekako hlangana nendoda nomfazi. NguJehova kwaphela ongabona lokho. Liqiniso, umKrestu uzabe akamhloniphi uZimu nelungiselelo lomtjhado nekafederisa umrarwakhe wekhaya bona ahlale ngokuhlukana nomlinganakhe. UJehova uyawabona amaqhinga wokuhlala ngokuhlukana, kungakhathaliseki bona umuntu ulinga kangangani ukuwafihla. Mbala, “koke kwambuliwe phambi kobuso bakhe. Nguye esiyozikhuluma kuye.” (KumaHebheru 4:13) Kodwana nengabe ubujamo obuyingozi khulu buragela phambili, akekho okufuze asole umKrestu isirarululo sakhe sokugcina esimenza akhethe ukuhlala ngokuhlukana. Ekugcineni, “soke nje sojanyiswa phambi koZimu bona asahlulele.”—KwebeRoma 14:10-12.