Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 13

UThimothi Bekafuna Ukusiza Abantu

UThimothi Bekafuna Ukusiza Abantu

UThimothi bekalisokana elikuthabelako ukusiza abantu. Waya eendaweni ezinengi ayokusiza abanye. Ngebanga lalokho, bekaphila kamnandi. Uyafuna na ukuzwa indabakhe?—

Ugogo kaThimothi nommakhe bamfundisa ngoJehova

UThimothi wakhulela edorobheni elibizwa ngokuthi yiListra. Nekasesemncani, ugogwakhe uLowisi, nommakhe uYunike, bathoma ukumfundisa ngoJehova. Njengombana uThimothi akhula, bekafuna ukusiza abanye bafunde ngoJehova.

UThimothi nekaseselisokana, uPowula wambawa bona akhambe naye bayokutjhumayela kwezinye iindawo. UThimothi wavuma. Bekakulungele ukukhamba ayokusiza abanye.

UThimothi wakhamba noPowula baya edorobheni leMasedoniya elibizwa ngokuthi  yiThesalonika. Bona bafike lapho, bekufuze bakhambe ngeenyawo ibanga elide bese bakhwela isikepe. Nebafika lapho, basiza abantu abanengi bona bafunde ngoJehova. Kodwana abanye abantu bakwata bafuna ukubalimaza. Ngalokho uPowula noThimothi kwatlhogeka bakhambe bayokutjhumayela kwezinye iindawo.

UThimothi waphila ipilo ethabisako

Ngemva kweenyanga ezimbalwa, uPowula wabawa uThimothi bona abuyele eThesalonika ayokubona ukuthi abazalwana baraga njani. Bekutlhoga bona abe nesibindi khulu ukubuyela edorobheni eliyingozelo! Kodwana uThimothi waya khona ngombana bekatshwenyekile ngabazalwana balapho. Wabuyela kuPowula aphethe iindaba ezimnandi. Abazalwana beThesalonika bebaraga kuhle khulu!

UThimothi wasebenza noPowula iminyaka eminengi. UPowula khewatlola bona uThimothi ungofaneleka khulu bonyana amthume ayokusiza amabandla. UThimothi bekathanda uJehova begodu athanda abantu.

Wena uyabathanda na abantu begodu uyafuna ukubasiza bafunde ngoJehova?— Nengabe kunjalo, ungaphila ipilo ethabisako, njengoThimothi!