Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 5

USamyela Wahlala Enza Okulungileko

USamyela Wahlala Enza Okulungileko

Kusukela uSamyela asesemncani khulu, bekahlala begodu asebenza ethaberinakeli, indawo abantu ebebaya kiyo bayokukhulekela uJehova. Uyazi bona kwenzeka njani bona uSamyela abe sethaberinakeli? Akhe sithome ngokufunda ngomma kaSamyela, uHana.

Besele kusikhathi eside uHana afuna ukuba nomntwana, kodwana bekangamfumani. Ngalokho wathandaza kuJehova wambawa bona amsize. Wathembisa bona nekangaba nomntwana womsana, uzomthumela bonyana ayokuhlala ethaberinakeli begodu asebenze khona. UJehova wawuphendula umthandazwakhe, begodu waba nomntwana womsana. Wamthiya bona nguSamyela. Njengombana uHana gade athembisile, uSamyela nekaneminyaka emithathu namkha emine, wamusa ethaberinakeli bona ayokhonza uZimu khona.

U-Eli bekampristi omkhulu ethaberinakeli. Amadodanakhe amabili nawo bekasebenza khona. Khumbula, ithaberinakeli bekuyindlu yokukhulekela uZimu, ngalokho abantu bekufuze benze izinto ezilungileko khona. Kodwana amadodana ka-Eli bekenza izinto ezimbi khulu. USamyela wakubona egade akwenza. Inga-kghani uSamyela wenza izinto ezimbi njengamadodana ka-Eli?— Awa, wahlala enze okulungileko, njengombana ababelethi bakhe bamfundisa bona enze njalo.

Ucabanga bona u-Eli bekufuze enzeni emadodanenakhe amabili?— Bekufuze awajezise. Bekungakafaneli awavumele aragele phambili asebenza endlini kaZimu. U-Eli azange akwenze lokho, ngalokho uJehova wamkwatela yena namadodanakhe amabili. UJehova waqunta ukubajezisa.

USamyela watjela u-Eli umlayezo ovela kuJehova

Langelinye uSamyela alele ebusuku, wezwa umuntu othileko ambiza athi: ‘Samyela!’ Wagijimela ku-Eli, kodwana u-Eli wathi: ‘Azange ngikubize.’ Lokho  kwenzeka amahlandla amathathu. Ngemva kwehlandla lesithathu, u-Eli wamtjela bona nekangezwa ilizwelo godu, kufuze athi: ‘Ngibawa ukhulume Jehova; ngikulalele.’ Ngilokho uSamyela akwenzako. UJehova wathi kuSamyela: ‘Tjela u-Eli bona ngizomjezisa yena nomndenakhe ngombana benza izinto ezimbi.’ Ucabanga bona bekulula ngoSamyela ukutjela u-Eli umlayezo lo?— Awa, bekungasilula. Kodwana ngitjho nanyana uSamyela bekathukiwe, wenza lokho uJehova amtjela bona akwenze. Lokho uJehova akutjho, kwenzeka. Amadodana ka-Eli amabili abulawa, no-Eli wafa.

USamyela usibonelo esihle kithi. Wenza okulungileko ngitjho nanyana abona abanye abantu benza izinto ezimbi. Kuthiwani ngawe? Inga-kghani uzokuba njengoSamyela begodu uhlale wenza okulungileko? Newenza njalo, uzokuthabisa uJehova nababelethi bakho.

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO

  • 1 Samyela 2:22-26; 3:1-21