Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 3

URarhabu Wakholelwa KuJehova

URarhabu Wakholelwa KuJehova

Akhe sithi sisedorobheni leJerikho. Idorobheli lisenarheni yeKanana, begodu abantu lapho abakholelwa kuJehova. Umma ibizo lakhe elinguRarhabu uhlala khona.

URarhabu nekasesemntazinyana, wezwa iindaba ezimalungana nendlela uMosi ahlukanisa ngayo iLwandle Elibomvu, wakhipha ama-Israyeli eGibhide. Godu wezwa ngendlela uJehova awasiza ngayo bona ahlule izipi ebekazilwa namanabawo. Nje uzwa bona ama-Israyeli akampe eduze neJerikho!

URarhabu wavikela iinhloli ngombana bekakholelwa kuJehova

Langelinye ntambama, ama-Israyeli amabili aya eJerikho ayokuhlola idorobha. Afikela ngendlini kaRarhabu. Wawabawa bona angene kwakhe begodu ahlale naye. Ebusuku, ikosi yeJerikho yezwa bona iinhloli zifikile edorobheni nokuthi zingene ngendlini kaRarhabu. Ngalokho ikosi yathumela amadoda bona ayozilanda. URarhabu wafihla iinhloli eembili emafulelweni wendlwakhe bese watjela amadoda la athunywe yikosi ukuthi: ‘Iinhloli gade zikhona, kodwana sezikhambile emzini. Neningakhamba nje, ningazifumana!’ Uyazi bona kubayini uRarhabu avikela iinhlolezi?— Kungombana ukholelwa kuJehova begodu uyazi nokobana uzokunikela ama-Israyeli inarha yeKanana.

Ngaphambi kobana iinhloli zikhambe ngendlini kaRarhabu, zimthembisa bona yena nomndeni wekhabo bazokuphuluka iJerikho nelitjhatjalaliswako. Uyazi bona zathi enzeni?— Zathi: ‘Thatha intambo ebomvu le, uyilengise ngaphandle kwefesidere. Newungenza njalo, woke umuntu ongendlinakho uzokuphuluswa.’ URarhabu wenza lokho iinhloli ezimtjela bona akwenze. Uyazi bona kwenzekani ngemva kwalokho?—

UJehova waphulusa uRarhabu nomndeni wekhabo

Ngemva kwamalanga ambalwa, ama-Israyeli amatjha abhoda umuzi buthule. Amatjha abhoda umuzi amalanga asithandathu, kanye qobe langa. Kodwana ngelanga lekhomba, amatjha abhoda umuzi iinkhathi ezilikhomba. Ngemva kwalokho woke arhuwelela khulu. UJehova  wenza amaboda abhode umuzi bona agirike. Kodwana indlu ebeyilenga intambo ebomvu ngaphandle kwefesidere zange igirike! Uyayibona na esithombeni?— URarhabu nomndeni wekhabo baphuluka!

Khuyini ongayifunda kuRarhabu?— URarhabu wakholelwa kuJehova ngebanga lazo zoke izinto ezihle azizwa ngaye. Nawe ufunda izinto ezihle ezinengi ngoJehova. Uyakholelwa kuye njengoRarhabu?— Siyazi bona uyakholelwa!

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO