Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 2

URabega Bekafuna Ukuthabisa UJehova

URabega Bekafuna Ukuthabisa UJehova

URabega bekumfazi othanda uJehova. Ibizo lendodakwakhe gade kungu-Isaka. Naye bekamthanda uJehova. URabega wahlangana njani no-Isaka? Watjengisa njani bona ufuna ukuthabisa uJehova? Akhe sifunde okungeziweko ngaye.

Ababelethi baka-Isaka bekungu-Abrahamu noSara. Bebahlala enarheni yeKanana, indawo yabantu abangamkhulekeli uJehova. Kodwana u-Abrahamu bekafuna indodanakhe itjhade nomfazi okhulekela uJehova. Ngalokho wathuma enye yeenceku zakhe, mhlamunye u-Eliyezeri, bona ayokufunela u-Isaka umfazi endaweni ekuthiwa yiHarana, lapho bekuhlala khona ezinye iinhlobo zaka-Abrahamu.

URabega waya eKanana no-Eliyezeri wayokutjhada no-Isaka

U-Eliyezeri wakhamba nezinye iinceku zaka-Abrahamu. Bekulikhambo elide khulu. Bakhamba namakamela alitjhumi athwele ukudla nezipho. U-Eliyezeri bekazokwazi njani bona ngimuphi umfazi azomkhethela u-Isaka? U-Eliyezeri nezinye iinceku nebafika eHarana, bajama emthonjeni ngombana bebazi bona msinyana abantu bazokuza bazokukha amanzi. Wathandaza kuJehova wathi: ‘Nengibawa intombi bona ingiphe amanzi bese ingipha wona begodu inikele namakamelami amanzi, ngizokwazi bona ngiyo leyo oyikhethileko.’

 Ngemva kwalokho intombi enguRabega yafika emthonjeni. IBhayibheli ithi bekamuhle khulu. U-Eliyezeri wambawa amanzi, yena wathi: ‘Akunamraro. Ngizokupha amanzi begodu ngiphe namakamelakho.’ Cabanga! Amakamela omileko asela amanzi amanengi khulu, ngalokho uRabega kwatlhogeka abuyele kanengi emthonjeni. Uyambona esithombeni bona usebenza budisi kangangani?— U-Eliyezeri warareka ukubona indlela uJehova awuphendula ngayo umthandazwakhe.

U-Eliyezeri wanikela uRabega izipho ezinengi ezihle. Wamema u-Eliyezeri nezinye iinceku bona bakhambe naye ekhabo. U-Eliyezeri wahlathulula bona kubayini u-Abrahamu amthumela lapho nokobana uJehova uwuphendule njani umthandazwakhe. Umndeni kaRabega wakuthabela ukumvumela bona atjhade no-Isaka.

URabega bekazimisele ukusebenza budisi bona aphe amakamela amanzi

Kodwana ucabanga bona uRabega yena bekafuna ukutjhada no-Isaka?— URabega bekazi bona nguJehova othume u-Eliyezeri lapho. Ngalokho umndeni kaRabega newumbuza bona uyafuna na ukuya eKanana ayokutjhada no-Isaka, wathi: ‘Iye, ngiyafuna.’ Khonokho, wakhamba no-Eliyezeri. Nebafika eKanana, watjhada no-Isaka.

Ngombana uRabega wenza lokho uJehova afuna akwenze, uJehova wambusisa. Eminyakeni eminengi kamva, uJesu wabelethelwa emndeninakhe! Nengabe unjengoRabega begodu uthabisa uJehova, nawe uzokubusisa.

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO

  • Genesisi 12:4, 5; 24:1-58, 67