Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 12

Umzukulu KaPowula Bekanesibindi

Umzukulu KaPowula Bekanesibindi

Akhe sifunde ngesokana elaphulusa ukuphila kwakamalumalo. Umalumalo gade kunguPowula. Asilazi ibizo lesokanelo, kodwana siyazi bona lenza okuthileko okutjengisa isibindi. Uyafuna ukwazi bona lenzani?—

UPowula bekasejele eJerusalema. Wabotjhwa ngebanga lokutjhumayela ngoJesu. Amanye amadoda akhohlakeleko bekahloyo uPowula, ngalokho enza iqhinga elimbi. Athi: ‘Asibaweni umlawuli wamabutho bona atjele amasotjakhe ayise uPowula ekhotho. Sizokubhaca endleleni, bese kuthi uPowula nekadlulako, simbulale!’

Umzukulu kaPowula watjela uPowula nomlawuli wamabutho ngeqhinga elimbi

Umzukulu kaPowula wezwa ngeqhingeli. Bekazokwenza njani? Waya ejele begodu watjela uPawula ngendaba le. Khonokho, uPowula wathi kuye akhambe ayokutjela umlawuli wamabutho ngeqhinga elimbeli. Ucabanga bona bekulula ngomzukulu kaPowula bonyana ayokukhuluma nomlawuli?— Awa, kungombana umlawuli bekayindoda eqakathekileko. Kodwana umzukulu kaPowula gade anesibindi begodu wakhuluma nomlawuli.

Umlawuli bekazi kuhle bona kufuze enzeni. Bekanamasotja apheze abe ma-500 bona avikele uPowula! Wathi kiwo akhambe noPowula ngobusukobo amuse eKhesariya. Kghani ukuphila kwakaPowula kwaphuluka?— Iye, amadoda angakalungi akhenge akwazi ukumsahlela! Iqhinga lawo elimbi akhenge liphumelele.

Khuyini ongayifunda endabeni le?— Nawe ungaba nesibindi njengomzukulu kaPowula. Kutlhogeka sibe nesibindi nesikhuluma nabanye ngoJehova. Wena uzokuba naso na isibindi sokuragela phambili ukhuluma ngoJehova?— Newenza njalo, ungaphulusa ukuphila komunye.