Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 10

UJesu Bekalalela Ngaso Soke Isikhathi

UJesu Bekalalela Ngaso Soke Isikhathi

Kubulula na ukulalela ababelethi bakho ngaso soke isikhathi?— Ngezinye iinkhathi kubudisi. Uyazi na bona uJesu bekalalela uJehova nababelethi bakhe?— Isibonelo sakhe singakusiza bona ulalele ababelethi bakho ngitjho nalapho kungasilula. Akhe sifunde okungeziweko malungana nalokhu.

Ngaphambi kobana uJesu eze ephasini, bekasezulwini noBabakhe, uJehova. Kodwana uJesu bekanababelethi nephasinapha. Amabizo wabo bekunguJosefa noMariya. Uyazi bona baba njani babelethi bakhe?—

UJehova wathatha ukuphila kwakaJesu ezulwini wakufaka ngaphakathi kwakaMariya ukwenzela bona uJesu abelethwe begodu aphile ephasini. Lokho bekusimangaliso! UJesu wakhula ngaphakathi kwakaMariya njengombana nabanye abantwana bakhula ngaphakathi kwabommabo. Ngemva kweenyanga ezilithoba, uJesu wabelethwa. Kwenzeka bunjalo bona uMariya nobaba wakwakhe, uJosefa, babe babelethi bakaJesu ephasinapha.

Ngesikhathi uJesu aneminyaka eli-12, wenza okuthileko okwatjengisa bona umthanda kangangani uBabakhe, uJehova. Lokho kwenzeka ngesikhathi uJesu nomndeni wekhabo bathatha ikhambo elide baye ePhasikeni eJerusalema. Nasele babuyela emva ekhaya, uJosefa noMariya azange bamfumane uJesu. Uyazi bona uJesu bekakuphi?—

Kubayini uJesu bekasethempelini?

UJosefa noMariya barhaba babuyela emva eJerusalema bafuna uJesu kiyo yoke indawo. Bebatshwenyeke khulu ngombana bebangamfumani. Kodwana ngemva kwamalanga amathathu, bamfumana ethempelini! Uyazi bona kubayini uJesu bekasethempelini?— Ngombana lapho bekafunda ngoBabakhe, uJehova. Bekamthanda uJehova begodu afuna ukufunda bona angamthabisa njani. Ngitjho nanyana sekakhulile ayindoda, uJesu bekalalela uJehova ngaso soke isikhathi. UJesu walalela ngitjho nanyana bekubudisi ukulalela begodu kuzomenza ezwe ubuhlungu. Inga-kghani uJesu wabalalela ababelethi bakhe uJosefa noMariya?— Iye, iBhayibheli ithi wabalalela.

Ungafundani esibonelweni sakaJesu?— Kufuze ulalele ababelethi bakho, ngitjho nanyana kubudisi. Uzokwenza lokho?—