Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 6

UDavida Bekangasabi

UDavida Bekangasabi

Khuyini oyenzako newusabako?— Mhlamunye uya kummakho nobabakho bona bakusize. Kodwana ukhona omunye ongakusiza. Unamandla ukudlula nanyana ngubani. Uyazi bona ngubani?— Iye, nguJehova uZimu. Akhe sicoce ngesokana eliseBhayibhelini ibizo lalo nguDavida. Bekazi bona uJehova gade azomsiza ngaso soke isikhathi, ngalokho bekangasabi.

Kusukela uDavida asesemncani, ababelethi bakhe bamfundisa bona athande uJehova. Lokho kwamsiza uDavida bona angasabi ngitjho nalokha kwenzeka izinto ezithusako kuye. Bekazi bona uJehova Mnganakhe begodu uzomsiza. Langelinye uDavida nekalusa izimvu, kweza ibhubezi elikhulu lathatha imvu ngomlomalo! Uyazi bona uDavida wenzani? Wagijimisa ibhubezelo walibulala ngezandla angakaphathi litho! Ngemva kobana ibhere isahlale izimvu, uDavida walibulala nalo! Ucabanga bona ngubani owasiza uDavida?— Uqinisile, nguJehova.

Kunesinye isikhathi lapho uDavida atjengisa khona isibindi esikhulu. Ama-Israyeli gade alwa nabantu ababizwa bona maFilisti. Elinye lamasotja wamaFilisti gade lilide khulu, liyitsitsirimba! Ibizo lalo bekunguGoliyadi. Itsitsirimba le beyihlekisa ngamasotja wakwa-Israyeli nangoJehova. UGoliyadi warhuga amasotja wakwa-Israyeli bona azokulwa naye. Kodwana ama-Israyeli gade asaba ukulwa naye. UDavida nekezwa lokho, wathi kuGoliyadi: ‘Mina ngizokulwa nawe! UJehova uzongisiza, begodu ngizokuhlula!’ Ucabanga bona uDavida bekanesibindi?— Iye, gade anesibindi khulu. Uyafuna ukwazi bona kwenzekani ngemva kwalokho?

UDavida wathatha isarwayi namatje amahlanu, wayokulwa netsitsirimba. UGoliyadi nekabona ukuthi uDavida mncani kangangani, wahlekisa ngaye. Kodwana uDavida wathi kuye: ‘Wena uza kimi ngesabula, kodwana mina ngiza kuwe ngebizo lakaJehova!’ Ngemva  kwalokho wafaka ilitje esarwayini sakhe, wagijima walunga thwi kuGoliyadi, walikorola poro kuye. Ilitje labetha uGoliyadi epandla! Warabhalala phasi, wafa! Ngalokho amaFilisti asaba kangangobana abaleka woke. Kwenzeka njani bona uDavida nanyana amsanyana omncani akghone ukuhlula itsitsirimba le?— UJehova wamsiza, begodu bekanamandla ukudlula itsitsirimba leyo!

UDavida gade angasabi ngombana bekazi bona uJehova uzomsiza

Khuyini ongayifunda endabeni kaDavida?— UJehova unamandla ukudlula nanyana ngubani. Begodu uMnganakho. Ngalokho esikhathini esilandelako newuzizwa usaba, khumbula, uJehova angakusiza bona ube nesibindi!

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO

  • IRhubo 56:3, 4

  • 1 Samyela 17:20-54