Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 7

Kuyenzeka Na Uzizwe Unesizungu Begodu Usaba?

Kuyenzeka Na Uzizwe Unesizungu Begodu Usaba?

Akhe uqale umsana osesithombeni lo. Ubonakala anesizungu begodu asaba, akusinjalo? Wakhe wazizwa njalo nawe?— Woke umuntu khe azizwe njalo ngezinye iinkhathi. IBhayibheli ikhuluma ngabangani bakaJehova nabo abazizwa banesizungu begodu basaba. Omunye wabo gade kungu-Eliya. Akhe sifunde ngaye.

U-Izebeli bekafuna ukubulala u-Eliya

U-Eliya bekahlala kwa-Israyeli esikhathini eside esidlulileko, ngaphambi kobana uJesu abelethwe. Ikosi yakwa-Israyeli, u-Arhabi, gade ingamkhulekeli uZimu weqiniso, uJehova. U-Arhabi nomkakhe, u-Izebeli, bebakhulekela usingazimu uBhali. Ngalokho inengi labantu kwa-Israyeli lathoma ukukhulekela uBhali. Indlovukazi u-Izebeli gade inehliziyo embi khulu begodu ifuna ukubulala boke abantu egade bakhulekela uJehova, kuhlanganise no-Eliya! Uyazi bona u-Eliya wenzani?—

U-Eliya wabaleka! Wabalekela kude erhalawumbeni begodu wabhaca ngerholweni.  Ucabanga bona wakwenzelani lokho?— Iye, bekasaba. Kodwana bekungatlhogeki bona u-Eliya asabe. Kubayini? Kungombana bekazi bona uJehova gade angamsiza. Ngaphambilini uJehova watjengisa u-Eliya amandlakhe. Godu, uJehova waphendula umthandazo ka-Eliya ngokuthumela umlilo ovela ezulwini. Ngalokho uJehova bekangakghona ukumsiza godu u-Eliya!

UJehova wamsiza njani u-Eliya?

U-Eliya negade angerholweni, uJehova wakhuluma naye begodu wambuza: ‘Wenzani lapho?’ U-Eliya waphendula wathi: ‘Ngimi ngedwa osakukhonzako. Ngisele ngedwa, begodu ngiyasaba bona ngizokubulawa.’ U-Eliya bekacabanga bona boke abakhulekeli bakaJehova babulewe. Kodwana uJehova wathi ku-Eliya: ‘Awa, lokho akusiliqiniso. Kunabanye abantu abazi-7 000 abasangikhulekelako. Iba nesibindi. Nginomsebenzi omnengi okufuze ungenzele wona!’ Ucabanga bona u-Eliya gade athabile ukuzwa lokho?—

Khuyini ongayifunda kilokho okwenzeka ku-Eliya?— Akukafuzi uzizwe unesizungu begodu usaba. Unabangani abathanda uJehova nabakuthandako. Godu, uJehova unamandla amakhulu, uzokuhlala akusiza! Uyathaba na ukwazi bona awusiwedwa?—

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO