Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni elilandelako

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

IsiNdebele

Fundisa Abantwana Bakho

 ISIFUNDO 4

Wathabisa Ubabakhe NoJehova

Wathabisa Ubabakhe NoJehova

Yini uJafta ayithembisa uJehova?

Bekungasilula, kodwana indodakazi kaJafta yenza lokho ubabayo akuthembisako

Uyambona na umntazana osesithombenesi?— Ubabakhe nguJafta. IBhayibheli ayisitjeli ibizo lakhe, kodwana siyazi bona wathabisa ubabakhe noJehova. Akhe sifunde ngaye nangobabakhe.

UJafta bekuyindoda elungileko begodu bekasebenzisa isikhathi esinengi afundisa indodakazakhe ngoJehova. Bekayindoda enamandla begodu amrholi omuhle. Ngalokho ama-Israyeli ambawa bona awarhole epini ayokulwa namanabawo.

UJafta wathandazela isizo lakaZimu bona athumbe. Wathembisa bona nakangathumba, uzokunikela uJehova umuntu wokuthoma ozokuphumela ngaphandle kwendlwakhe nekabuyela ekhaya.  Umuntu loyo bekazokuhlala begodu asebenze ethaberinakeli lakaZimu ukuphila kwakhe koke. Ithaberinakeli beliyindawo lapho abantu bakhulekela khona uZimu ngesikhatheso. UJafta wayithumba ipi leyo! Nekabuyela ekhaya, uyazi bona ngubani owaphuma qangi ngendlinakhe?—

Iye, yindodakazi kaJafta! Gade kukuphela komntwanakhe, begodu nje uJafta bekufuze amkhambise. Lokhu kwamenza wadana khulu. Kodwana khumbula bona wenza isithembiso. Khonokho, indodakazakhe yathi: ‘Baba, wenza isithembiso kuJehova, ngalokho kufuze usigcine.’

Qobe mnyaka, abangani bendodakazi kaJafta bebayivakatjhela

Indodakazi kaJafta nayo beyidanile. Ethaberinakeli, beyingekhe itjhade begodu ibe nabantwana. Kodwana beyifuna ngehliziywayo yoke ukuzalisa isithembiso sakababakhe nokuthabisa uJehova. Lokho bekuqakatheke khulu kuye ukudlula ukutjhada nofana ukuba nabantwana. Ngalokho wakhamba ekhabo wayokuhlala ethaberinakeli ipilwakhe yoke.

Ucabanga bona lokho akwenzako kwamthabisa ubabakhe no-Jehova?— Iye, kwabathabisa! Nawulalelako begodu uthanda uJehova, ungaba njengendodakazi kaJafta. Nawe ungabathabisa khulu ababelethi bakho noJehova.

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO