Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 1

Ifihlo Esithabela Ukuyazi

Ifihlo Esithabela Ukuyazi

Khekwenzeka bona umuntu akutjele ifihlo?— * IBhayibheli ikhuluma ngefihlo eqakathekileko ebizwa ngokobana ‘yifihlo’ ecwengileko. Icwengekile ngombana ivela kuZimu. Godu ibizwa ngokobana yifihlo ngombana abantu bebangazi ngayo. Neengilozi nazo bezifuna ukwazi okungeziweko ngayo. Uyafuna na ukwazi bona iyini ifihlo leyo?—

Ucabanga bona yini iingilozi ebezifuna ukuyazi?

Esikhathini eside esidlulileko, uZimu wabumba umma nobaba bokuthoma. Amabizwabo bekungu-Adamu no-Eva. UZimu wabanikela ikhaya elihle elibizwa ngokuthi isimu ye-Edeni. Ngathana u-Adamu no-Eva balalela uZimu, bona nabantwana babo bebazokwenza iphasi loke ipharadesi njengesimu leya. Bebazokuhlala epharadesi ngokungapheliko. Kodwana uyakhumbula na bona u-Adamu no-Eva benzani?—

U-Adamu no-Eva akhenge bamlalele uZimu, kungalokho-ke singaphili epharadesi namhlanjesi. Kodwana uZimu wathi uzokwenza iphasi loke libe lihle, begodu woke umuntu uzokuthaba, aphile ngokungapheliko. Uzokwenza njani lokho? Kubesikhathi eside, abantu bangakwazi lokho. Bekuyifihlo.

UJesu nekeza ephasini, wafundisa abantu okunengi ngefihlo le. Wathi imayelana nomBuso kaZimu. UJesu watjela abantu bona bathandazela bonyana umBuso lo uze. Uzokwenza iphasi ipharadesi elihle.

Uyakuthabela Na Ukwazi Ngefihlo Le?— Khumbula bona ngabalalela uJehova kwaphela abazokuphila ePharadesi. IBhayibheli isitjela iindaba ezinengi zabobaba nabomma abalalela uJehova. Ungakuthabela Na Ukufunda Ngabo?— Akhe sibone bona bobani abanye babo nokobana singaba njani njengabo.

FUNDA EBHAYIBHELINAKHO

^ isig. 3 Hlangana neendabezi, uzokubona itshwayo elinjengaleli (—) ngemva kwemibuzo ethileko. Lesi sikhathi esihle sokujama kancani uvumele umntwanakho aphendule.