Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 ISIFUNDO 11

Atlola NgoJesu

Atlola NgoJesu

Uyawabona amadoda asesithombenesi?— Amabizo wawo nguMatewu, uMarkosi, uJwanisi, uPitrosi, uJakopo, uJuda, noPowula. Amadoda la woke aphila ngesikhathi esifanako noJesu, begodu atlola ngoJesu. Akhe sifunde okungeziweko ngawo.

Khuyini oyaziko ngamadoda la?

Amathathu wawo gade kubapostoli ebebatjhumayela noJesu. Uyazi bona ngibaphi?— NguMatewu, uJwanisi, noPitrosi. Umpostoli uMatewu noJwanisi bebamazi kuhle khulu uJesu, begodu ngamunye wabo watlola incwadi ngokuphila kwakaJesu. Godu umpostoli uJwanisi  watlola incwadi ebizwa ngokuthi yi-sAmbulo neencwadi eentathu ezibizwa ngokuthi nguJwanisi Wokuthoma, nguJwanisi Wesibili, noJwanisi Wesithathu. Umpostoli uPitrosi watlola iincwadi eembili eziseBhayibhelini. Zibizwa ngokuthi nguPitrosi Wokuthoma noPitrosi Wesibili. Encwadinakhe yesibili, uPitrosi watlola ngesikhathi uJehova akhuluma asezulwini begodu wathi ngoJesu: ‘Le yindodanami. Ngiyayithanda, begodu ngiyazikhakhazisa ngayo.’

Godu amanye amadoda asesithombenesi asifundisa ngoJesu eencwadini azitlola. Omunye wawo nguMarkosi. Kungenzeka gade akhona uJesu nekabotjhwako begodu wabona koke okwenzekako. Omunye wawo nguLukasi. Gade angudorhodere begodu kungenzeka waba mKrestu ngemva kobana uJesu ahlongakele.

Abanye abatloli beBhayibheli obabona esithombenesi bekubanakwabo lakaJesu abancani. Uyawazi amabizwabo?— NguJakopo noJuda. Ekuthomeni, gade bangakholelwa kuJesu. Bebacabanga nokobana uyarhapha. Kodwana ngokukhamba kwesikhathi bakholelwa kuJesu begodu baba maKrestu.

Umtloli wokugcina weBhayibheli ombona esithombenesi nguPowula. Ngaphambi kobana abe mKrestu, ibizo lakhe gade kunguSawula. Bekawahloya amaKrestu begodu awaphatha kumbi. Uyazi bona khuyini eyenza uPowula waba mKrestu?— Langelinye, uPowula akhamba endleleni ngokungakalindeleki wezwa othileko akhuluma naye asezulwini. Gade kunguJesu! Wabuza uPowula: ‘Kubayini ubaphatha kumbi kangaka labo abakholelwa kimi?’ Kamva, uPowula watjhentjha begodu waba mKrestu. UPowula watlola iincwadi ezili-14 zeBhayibheli, kusuka encwadini yamaRoma kuya kweyamaHebheru.

Sifunda iBhayibheli qobe langa, akusinjalo?— Ngokufunda iBhayibheli, sifunda izinto ezinengi ngoJesu. Ungakuthabela ukufunda okungeziweko ngoJesu?—