Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

‘Kufuze nibe bafundisi.’ (Heb. 5:12) Cabanga ngalokho, umFundisi omkhulu ephasini nezulwini, uJehova—usimema bona sifundise abanye ngaye. Umsebenzi wokufundisa iqiniso ngoJehova—kungaba semndenini, ebandleni namkha esimini—lilungelo eliligugu begodu elimthwalo. Khuyini engasisiza bona siphumelele?

Ipendulo ifumaneka emezwini kampostoli uPowula awatlolela uThimothi, wathi: “Ragela phambili nokuzinikela ekufundeni tjhatjhalazi, ekukhuthazeni nekufundiseni.” UPowula wangezelela wathi: “Ngokwenza lokhu uzokusindisa kokubili wena nabakulalelako.” (1 Thim. 4:13, 16) Uphethe umlayezo osindisa amaphilo wabantu. Nje-ke, kuqakathekile bona uqinise ekuthuthukiseni indlela ofunda nofundisa ngayo. Incwajana le, yenzelwe bona ikusize wenze lokho. Tjheja ezinye zezinto eziqakathekileko ezifumaneka kiyo.

Kunomtlolo oveziweko ekhasini ngalinye. Umtlolo lo, ungaba yikambisolawulo ehlobene nephuzu esifunda ngalo namkha ube sibonelo sendlela iphuzu ekucocwa ngalo elingasetjenziswa ngayo

UJehova ‘mfundisethu’ ophakamileko. (Isa. 30:20) Nanyana incwajana le izokusiza uthuthukise amakghonwakho wokufunda nokufundisa, ungakhohlwa bona nguJehova omThombo womlayezwethu begodu nguye odosa abantu. (Jwa. 6:44) Ngalokho-ke, thandaza qobe ubawe ummoya ocwengileko. Sebenzisa iliZwi lakaZimu qobe. Ungazifuneli idumo, kunalokho nqophisa idumelo kuJehova. Linga ngamandla ukwakha eenhliziyweni zabakulaleleko ithando elidephileko ngaye.

Umenywe bona ufundise umlayezo oqakatheke khulu owakhe wanikelwa abantu. Siyaqiniseka bona nawuthembela ‘emandleni anikelwa nguZimu,’ uzokuphumelela.—1 Pit. 4:11.

Abafundisi abakunye nani,

IsiHlopha EsiBusako saboFakazi BakaJehova