Zinikele Ekufundeni Nekufundiseni

Incwajana le yenzelwe ukukusiza uthuthukise amakghonwakho wokufunda tjhatjhalazi begodu uthuthukise indlela okhuluma nofundisa ngayo.

Incwadi Evela EsiHlopheni EsiBusako

Sifundisa umlayezo oqakatheke khulu okhe wanikelwa abantu.

ISIFUNDO 1

Isingeniso Esiphumelelako

Isingeniso esiphumelelako sineminqopho emibili.

ISIFUNDO 2

Ukukhuluma Ngendlela Ejayelekileko

Ukukhuluma ngendlela ejayelekileko kwenza bona kube lula begodu ezokusiza abakulaleleko bona balalele umlayezwakho.

ISIFUNDO 3

Ukusebenzisa Imibuzo

Buza imibuzo ngehlonipho bona ukghone ukuvusa ikareko, bewugandelele namaphuzu aqakathekileko.

ISIFUNDO 4

ImiTlolo Yethulwe Kuhle

Cabanga ukuthi ungazilungiselela njani iingqondo zabakulaleleko ngaphambi kokufunda umtlolo.

ISIFUNDO 5

Ukufunda Ngokunembileko

Ukufunda ngokunembileko yingcenye eqakathekileko yokudlulisela ilwazi ngoJehova.

ISIFUNDO 6

Hlathulula Ngokuzwakalako Bona Kubayini Usebenzisa UmTlolo

Siza abakulaleleko bona babone ngokukhanyako ukuhlobana okukhona phakathi komtlolo owufundako nephuzu olivezako.

ISIFUNDO 7

Inembile Begodu Iyakholisa

Ubufakazi obunembileko nobukholisako buzokusiza abakulaleleko bafikelele esiphethweni esihle.

ISIFUNDO 8

Imifanekiso Efundisako

Thuthukisa indlelakho yokufundisa ngokusebenzisa imifanekiso elula ezokudosa abakulaleleko begodu ifundise namaphuzu aqakathekileko.

ISIFUNDO 9

Ukusebenzisa Amavidiyo Neenthombe Ngepumelelo

Sebenzisa amavidiyo neenthombe bona lokho okufundisako kuhlale engqondweni.

ISIFUNDO 10

Ukutjhuguluka Kwephimbo

Tjhugulula ibelo, namandla wephimbo lakho bona uvuse imizwa bewukhuthaze abakulaleleko ukuthi benze okuthileko.

ISIFUNDO11

Itjiseko

Itjiseko inikela ubufakazi bendlela ozizwa ngayo begodu yenza abakulaleleko babe nekareko kilokho okukhulumako.

ISIFUNDO 12

Ithando Nezwelo

Nawukhuluma ngendlela etjengisa abakulaleleko bona uyabathanda ubatjengisa nokuthi ufuna ukubasiza.

ISIFUNDO 13

Okufuze Kwenziwe Kukhanyisiwe

Siza abantu abakulaleleko bazwisise ukuthi isihloko okhuluma ngaso siwathinta njani amaphilwabo, begodu ubatjengise nokuthi kufuze benzeni ngabakufundako.

ISIFUNDO 14

Amaphuzu Ayihloko Agandelelwe

Siza abakulaleleko bakhambisane nawe nawubeka ikulumakho, begodu hlathulula indlela iphuzu ngalinye eliyihloko elihlobana ngayo nomnqophwako nesihloko.

ISIFUNDO 15

Khuluma Ngokuqiniseka

Khuluma ngokuqiniseka. Tjengisa ukuthi ukukholelwa ngokuqinileko lokho okutjhoko.

ISIFUNDO 16

Iyakha Begodu Iyakhuthaza

Khuthaza kunotshima. Veza amaphuzu avuselelako uwanqophise eliZwini lakaZimu.

ISIFUNDO 17

Iyazwakala Kwabanye

Siza abakulaleleko bazwisise umlayezwakho. Dlulisela amaphuzu ayihloko ngokuzwakalako.

ISIFUNDO 18

Iyabafundisa Abalaleleko

Yenza abakulaleleko bacabange ngesihloko, ukwenzela bona baphethe ngokuthi bafunde okuthileko okuqakathekileko.

ISIFUNDO 19

Linga Ukufikelela Ihliziyo

Khuthaza abakulaleleko bona bathande uZimu neliZwi lakhe, iBhayibheli.

ISIFUNDO 20

Isiphetho Esiphumelelako

Isiphetho esiphumelelako sizokwenza abakulaleleko bona bamukele begodu basebenzise abakufundileko.

Tlola Ituthukwakho

Tlola ituthukwakho njengombana usebenzela ekuthuthukiseni amakghonwakho wokufunda nokufundisa.