Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 4

Ukuzizwa Unecala​—“Ungihlanzisise Ecaleni Lami”

Ukuzizwa Unecala​—“Ungihlanzisise Ecaleni Lami”

“Umsebenzami omutjha wathuthukisa izinga lokuphila komndenami, kodwana wangiphakimisela imibuzo eminengi ngezinto egade ngizenza. Ngathoma ukugidinga amaholideyi, ngahlanganyela emibuthwaneni yezepolotiki, ngaya ngitjho nesontweni. Iminyaka ema-40 bengipholile njengomunye waboFakazi bakaJehova. Njengombana kukhamba isikhathi, ngathoma ukucabanga ukuthi uJehova ngekhe asangilibalela. Ngazizwa ngasuthi nami angekhe ngisazilibalela. Ngaphezu kwakho koke, bengilazi iqiniso ngaphambi kobana ngithathe indlela engakafaneli.”​—Kutjho uMartha.

UKUZIZWA unecala kungabamthwalo olimazako. IKosi uDavida yatlola yathi, “mbala amacalami adlula ihlokwami, njengomthwalo obudisi khulu ayangidisibeza.” (IRhubo 38: 5, [38: 4, NW]) Amanye amaKrestu agandelelwe khulu kudana, akholelwa ukuthi uJehova angekhe asawalibalela. (2 Korinte 2:7) Kghani isiphethweso singesifaneleko na? Ngitjho nanyana wenze izono ezikulu kwamanikelela, kghani lokho kutjho bona ukude khulu noJehova kangangobana angekhe asakulibalela? Awa, akusinjalo!

‘Seningeza-ke Sikhulumisaneni’

UJehova akazilahli izoni eziphendukako. Kuhlekuhle, ulinga ukuzitjhideza kuye! Emfanekisweni wendodana yelahleko, uJesu ufanisa uJehova nobaba onethando onendodana etjhiya umndeni wekhabo iyokuphila ipilo yakamathanda. Ngokukhamba kwesikhathi, indodana yaqunta ukubuyela ekhaya. “Kodwana kuthe [indodana] isesekude, uyise wayibona, wayirhawukela, wayigijimela wafese wayigona, wayincwanga emhlathini.” (Lukasi 15:11-20) Kghani ufisa ukutjhidela kuJehova kodwana uzizwa ngasuthi ‘usesekude’ khulu kuye? Njengobaba osemfanekisweni kaJesu, uJehova utjhukunyiswa lithando ngawe. Uyakululukela ukukwamukela.

Kodwana kuthiwani nakhibe ukholelwa ukuthi izono zakho zimbi khulu namkha zinengi khulu kobana uJehova angakulibalela? Sibawa ufunde isimemo sakaJehova esitlolwe ku-Isaya 1:18 “‘Seningeza-ke, sikhulumisane,’ kutjho uJehova. ‘Nanyana izono zenu zitlerebede, zizaba mhlophe njengesithwathwa’’’ Iye, ngitjho nezono eziqaleka ngasuthi angekhe zasuka njengedayi ebomvu esambathweni esimhlophe ngekhe zadlula ukulibalela kwakaJehova.

UJehova akafuni ukuthi usolo utshwenywa sisazelo esinecala. Yeke, ungakufumana njani ukutjhaphuluka kokulibalelwa nguJehova nesazelo esihlanzekileko? Cabangela amagadango amabili iKosi uDavida eyawathatha. Kokuthoma, wathi: “Ngizazivuma iimphambeko zami [kuJehova].” (IRhubo 32:5) Khumbula, uJehova sele akumemile bona utjhidele kuye ngomthandazo ‘ukhulumisane’ naye. Samukele isimemweso. Vuma izono zakho kuJehova, umthululele amazizwakho. Kokuhlangabezanwe nakho kwakhe, uDavida ngokuzithemba bekangathandaza athi: “Ungihlanzisise ecaleni lami. . . . Iye Zimu, ihliziyo ephukileko nedabukileko, angekhe wayiqalela phasi.”​—IRhubo 51:4, 19, [51:2, 17, NW].

Kwesibili, uDavida wafumana isizo elivela kuZimu ngomphorofidakhe amkhethileko, uNathani. (2 Samyela 12:13) Namhlanjesi, uJehova usinikele abadala bebandla ababanduliweko bona basize izoni eziphendukako ukuthi zilungise ubuhlobo bazo noJehova. Nawuya kubadala, bazokusebenzisa imiTlolo bathandaze ngokusuka ehliziyweni ukwenzela bona bathobise ihliziywakho, basuse amazizo angakafaneli, babuye bakulaphe ngokomoya.​—Jakopo 5:14-16.

UJehova ufuna utjhaphuluke, ube nesazelo esihlwengileko

“Ubusisiwe Othethelelwe Isiphambeko”

Kuyavunywa, ungaba namazizo wokuthi ukuvuma izono zakho kuJehova uZimu nokuya kubadala kungaba hlangana nezinto ezibudisi khulu ongazenza. UDavida naye wazizwa ngendlela efanako. ‘Wathula’ isikhathi esithileko ngezono zakhe. (IRhubo 32:3) Nanyana kunjalo, ngemva kwalokho, wazithabela iinzuzo azifumanako ngokuvuma izono zakhe, walungisa nobujamo bakhe.

Inzuzo ekulu kwaba kukuthi uDavida wabuye wathaba godu. Watlola wathi: “Ubusisiwe othethelelwe isiphambeko, iye, osono sakhe sisibekelweko.” (IRhubo 32:1) Wathandaza godu wathi: “Somandla, vula iimbhena zami ukuze umlomami umemezele idumo lakho.” (IRhubo 51:17, [51:15, NW]) Atjhaphulukile emazizweni wokuba necala begodu athabela nokulitjalelwa nguZimu, uDavida watjhukumiseleka bona atjele abanye ngoJehova.

UJehova ufuna utjhaphuluke, ube nesazelo esihlwengileko. Ufuna utjele abanye ngaye nangeminqophwakhe, ingasi ukuzizwa umlandu, kodwana ngobuqotho nangethabo elidephileko. (IRhubo 65:1-4) Khumbula isimemo sakhe sokobana “kusulwe izono zenu, ukuze iinkhathi zokuqabuleka zifike zivela kuJehova mathupha.”​—IzEnzo 3:19NW.

Nakhu okwenzeka kuMartha. Uyasitjela: “Indodanami beyisolo ingithumelela abomagazini isiThala ne-Phaphama! Kancanikancani, ngathoma ukumazi uJehova godu. Into eyababudisi khulu ngokubuya bekukubawa ukulitjalelwa zoke izono engazenzako. Kodwana ekugcineni, ngatjhidela kuZimu ngomthandazo ngambawa ukuthi angilibalele. Kubudisi ukukholelwa ukuthi kwadlula iminyaka ema-40 ngaphambi kobana ngibuyele kuJehova. Okuhlangabezanwe nakho kwami kutjengisa ukuthi ngitjho nangemva kweminyaka eminengi, umuntu angalifumana elinye ithuba lokukhonza uZimu, abuyele ethandweni lakhe.”