Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 1

“Elahlekileko Ngizoyifuna”

“Elahlekileko Ngizoyifuna”

Imvu irarekile, njengombana idla utjani emadlelweni, ihlukana nezinye izimvu. Nje-ke, ayisaziboni ezinye izimvu kunye nomelusazo. Kwathoma ukurhwalala. Njengombana idurhile emangweni lapho kunezinye iimbandana eziyingozi, izifumana ingasanasivikelo. Kuthi kusesenjalo, izwe ilizwi elijayeleko—ilizwi lakamelusi, agijimele kiyo imvu, ayiguge, ayeleke ngesambatho sakhe, aye nayo ekhaya.

NGOKUBUYELELWEKO uJehova uzifanisa nomelusi onjalo. EliZwini lakhe uyasiqinisekisa: “Mina ngokwami ngizokufuna izimvu zami, ngizelusele zona.”​—Hezekiyeli 34:11, 12.

‘Imvu Engizelusela Yona’

Bobani abazizimvu zakaJehova? Lula nje, izimvu zakaJehova ngilabo abamthandako nabamkhonzako. IBhayibheli ithi: “Yizani simlotjhe simkhothamele, siguqe phambi [kwakaJehova] umenzethu! Mbala, yena unguZimethu, thina sibabantu bedlelo lakhe nomhlambi wesandla sakhe.” (IRhubo 95:6, 7) Njengezimvu zamambala zilandela umelusi, abakhulekeli bakaJehova bazimisele ukulandela uMelusabo. Kghani abayenzi imitjhapho na? Akusinjalo. Iinceku zakaZimu ngezinye iinkhathi ziba ‘mhlambi ohlakazekileko,’ ‘izimvu ezilahlekileko,’ ‘nanjengezimvu ezidurhileko.’ (Hezekiyeli 34:12; Matewu 15:24; 1 Pitrosi 2:25) Nanyana kunjalo, nakhibe umuntu uyadurha, uJehova akamlahleli itewu njengomuntu okungasanathemba ngaye.

 Kghani unamazizo wokuthi uJehova usese nguMelusakho? UJehova ukutjengisa njani ukuthi unguMelusi namhlanjesi? Akhe sicabangele iindlela ezintathu:

Uyasondla ngokomoya. UJehova uthi, ‘ngizazidlisela emadlelweni amahle, zizakuhlala zithabe endaweni ehle, iye emadlelwenazo lapho zizakutlaba khona.’ (Hezekiyeli 34:14) UJehova akhenge abhalelwe kusinikela ukudla okungokomoya okusiqabulako okufika ngesikhathi esifaneleko. Ungacabanga na ngesihloko, ikulumo, namkha ividiyo eyaphendula isibawo sakho sesizo owasenza ngomthandazo? Kghani akhenge kukutjengise ukuthi uJehova unendaba nawe ngokomuntu mathupha?

Uyasivikela abuye asisekele. UJehova uyathembisa: “Ngizakufuna ezilahlekileko, ngibuyise ezidurhileko ngibophe ezilimeleko, ngiqinise ezigulako.” (Hezekiyeli 34:16) UJehova uyabaqinisa labo ababogabogako namkha abagandelelekileko ngebanga lamatshwenyeko. Uyazibopha izimvu zakhe, azisize ziphole nakhibe zilimele—mhlamunye zilinyazwe ziinkhonzi ezikunye nazo. Ubuyisa lezo ezidurhileko nalezo ezilwisana namazizo angakhiko.

Uyasikhathalela. UJehova uthi, “ngizakwelusa umhlambami bengiwusindise eendaweni zoke lapha bewuhlakazelwe khona. Ngizakufuna ezilahlekileko.” (Hezekiyeli 34:12, 16) KuJehova, imvu edurhileko akayiqali njengaleyo engekhe isabuya emhlambinakhe. Uyazi nakhibe imvu ilahlekile, uyayifuna, begodu uyathaba lokha nakayifumanako. (Matewu 18:12-14) Ekhabolakhona, ubiza abakhulekeli bakhe beqiniso ngokuthi, “nizizimvu zami, iye, izimvu zedlelo lami.” (Hezekiyeli 34:31) Ungomunye wezimvezo.

KuJehova, imvu edurhileko akayiqali njengaleyo engekhe isabuya emhlambinakhe. Uyathaba lokha imvu edurhileko ifunyanwa

“Vuselela Imihlethu Njengekadeni”

Kubayini uJehova akufuna begodu akumema bona ubuyele kuye? Ngombana ufuna uthabe. Uthembisa uthi, “ngizakwehlisa izulu ngesikhathi sakhona, kube lizulu lomnotho.” (Hezekiyeli 34:26) Isithembiswesi asisililize. Sele uzibonele ubufakazi balokhu.

Khumbula okuhlangabezanwe nakho kwakho lokha nawuthoma ukwazi uJehova. Ngokwesibonelo, wazizwa njani nawuthoma ukufunda amaqiniso athabisako ngebizo lakaZimu nomnqophwakhe ngabantu? Uyakhumbula ukuthi bekuqabula njani ukuba nabazalwana abamaKrestu emihlanganweni yesigodi neyesifunda? Lokha nawuthoma ukwabelana iindaba ezimnandi nothileko owatjengisa ikareko, akhenge na ubuyele ekhaya uthabile begodu waneliseke kwamambala?

Ungalifumana ithabelo godu. Iinkhonzi zakaZimu zekadeni zathandaza, “Yewusibuyisele kuwe, [Jehova] ukuze sibuye [msinyana]. Vuselela imihlethu njengekadeni.” (IsiLilo 5:21) UJehova wawuphendula umthandazo loyo, begodu abantu bakhe babuyela bona bamkhonze ngethabo elitjha elivuselelweko. (Nerhemiya 8:17) UJehova uzokwenza okufanako nakuwe.

Nanyana kunjalo, ukubuyela kuJehova singakutjho bulula ngomlomo kodwana indaba isala lokha nakufuze senze. Cabanga ngezinye iintjhijilo zokubuyela nokuthi ungazihlula njani.