Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 5

Buyelani ‘KuMelusi Nomnakekeli Wemiphefumulwenu’

Buyelani ‘KuMelusi Nomnakekeli Wemiphefumulwenu’

Kghani nawe khewazifumana uqalene nobunye bobujamo esikhulume ngabo encwajaneni le? Nangabe kunjalo, awukalahleki nakancani. Iinceku zakaZimu ezinengi ezithembekileko—kokubili zangesikhathi seBhayibheli nezesikhathi sanamhlanjesi, nazo zakhe zaqalana nobujamo obufanako nebethu obuneentjhijilo. Njengombana zafumana isizo elivela kuJehova, zakwazi ukwehlula iintjhijilo, nawe ungakghona.

UJehova uzokuba nawe njengombana ubuyela kuye

 QINISEKA ngokuthi uJehova uzokuba nawe njengombana ubuyela kuye. Uzokusiza ukwazi ukuqalana namatshwenyeko, ukulungisa amazizo alimeleko, bewufumane nokuthula kwengqondo kunye nokwehliziyo, okulethwa kukuba nesazelo esihlwengileko. Yeke, uzokwazi godu ukubuye ukhonze uJehova nabakhulekeli bakhe. Ubujamo bakho buzokufana nebamanye amaKrestu wekadeni, atlolelwa ngumpostoli uPitrosi wathi: “Ngombana beninjengezimvu ezidurhileko, kodwana kwanjesi seniphendukele kumelusi nomnakekeli wemiphefumulwenu.”​—1 Pitrosi 2:25.

Ayikho into ehle njengokubuyela kuJehova. Kubayini kutjhiwo njalo? Ngombana uzokuthabisa ihliziyo kaJehova. (IzAga 27:11) Njengombana wazi ukuthi uJehova unamazizo, yeke izenzo zethu ziyamthinta. Kuliqiniso, uJehova akasikateleli ukuthi simkhonze nokuthi simthande. (Duteronomi 30:19, 20) Esinye isazi seBhayibheli sathi: “Ihliziyo yomuntu ayinawo umnyango onesibambo esivuleka ungaphandle. Kufuze ivulwe ngaphakathi.” Nangabe sikhonza uJehova ngehliziywethu yoke, singakhetha ukuwuvula umnyango loyo. Nasenza njalo, sisuke simnikela isipho sethu esiligugu—ukuthembeka, begodu simenza athabe kwamanikelela. Kwamambala, ayikho into engamadaniswa nethabo esilifumana ngokunikela uJehova ikonzo emfaneleko.​—IzEnzo 20:35; IsAmbulo 4:11.

Ngaphezu kwalokho, nawuragela phambili ngekonzwakho yobuKrestu, ilulukelwakho ngezinto ezingokomoya izokwaneliswa. (Matewu 5:3) Lokho kuzokwenzeka njani? Ephasini mazombe abantu bayazibuza ukuthi, ‘Kubayini silapha?’ Balambele iimpendulo zemibuzo emalungana nomnqopho wepilo. Abantu banelulukelwelo ngebanga lokuthi uJehova wababumba nalo. Wasenza saba nesifiso sokwaneliseka ngokumkhonza. Akukho ukwaneliseka okudlula ukwazi ukuthi sikhonza uJehova ngombana simthanda.​—IRhubo 63:1-5.

Sibawa wazi ukuthi uJehova ufuna ubuyele kuye. Ungaqiniseka njani ngalokho? Akhese uqalelele indaba le: Kwenziwe umthandazo odephileko, nakulungiselelwa incwajana le. Mhlamunye wayilethelwa ngumdala omKrestu nofana omunye okholwa kunye naye. Watjhukumiseleka ukuthi uyifunde wabe wasabela emlayezwenayo. Koke lokhu kutjengisa ukuthi uJehova akakakulibali. Kunalokho, ukutjhideza kuye ngesineke.​—Jwanisi 6:44.

Ayikho into esiduduza njengokwazi ukuthi uJehova akazilibali iinceku zakhe ezidurhileko. Udade ibizo lakhe elinguDonna wakuthokozela lokhu, wathi: “Ngatjhida kancanikancani eqinisweni, kodwana bengisolo ngicabanga ngamaRhubo 139:23, 24, athi: ‘Yewungiphenye [Zimami], wazi ihliziywami, ngizizinye, wazi imikhumbulwami. Qala nakube ngisendleleni enesiphetho esinzima, ungirholele endleleni yasafuthi.’ Bengazi kuhle ukuthi indawami beyingekho kezephasi—bengingakufumani ukuzinza begodu bengazi kuhle ukuthi indawami isehlanganweni kaJehova. Kwathoma kwasa emehlwenami, ngabona ukuthi uJehova bekangakangilahli, into ebekufuze ngiyenze bekukubuyela kuye. Begodu kuyangithabisa ukuthi ngenze njalo!”

“Kwathoma kwasa emehlwenami, ngabona ukuthi uJehova bekangakangilahli, into ebekufuze ngiyenze bekukubuyela kuye.”

Ngomthandazwethu oqotho, sifisa ngathana nawe ungafumana godu ‘ukwenama okuphiwa nguJehova.’ (Nerhemiya 8:10) Angeze wazisola ngokubuyela kuJehova.