Dlulela kokumunyethweko

Dlulela erhelweni leenhloko

AboFakazi BakaJehova

Khetha ilimi IsiNdebele

 INGCENYE 2

Amatshwenyeko—“Siyahlunguphazwa Ngeendlela Zoke”

Amatshwenyeko—“Siyahlunguphazwa Ngeendlela Zoke”

“Kwathi ngemva kweminyaka ema-25 sitjhadile, satlhalana nendodakwami. Nabantwabami basukela iqiniso. Ngathonywa miraro yepilo ebudisi khulu. Ngathoma ukugandeleleka. Bengizizwa ngasuthi ngihlanakelwe yipilo, ngingasakwazi nokwenza ngitjho nanyana yini. Ngalisa ukuya emihlanganweni, ngaphola ngokomoya.”​—Kutjho uJune.

NAKUMATSHWENYEKO asibamba soke–ngitjho nabantu bakaZimu. Umrhubi watlola wathi, ‘imikhumbulwami iyahlubayezeka.’ (IRhubo 94:19) NoJesu wathi hlangana nesikhathi sokuphela, ‘[amatshwenyeko] wepilo’ azokwenza izinto zibesitjhijilo, khulukhulu nasiza endabeni yokukhonza uJehova. (Lukasi 21:34) Kuthiwani ngawe? Kghani uzizwa ugandelelekile ngebanga lemiraro yezeemali, umndeni, nofana ipilo? UJehova angakusiza njani ukwazi ukuqalana nobujamobo?

“Amandla Angaphezu Kwavamileko”

Angeze saqalana namatshwenyeko sisodwa. UPowula watlola wathi, “Siyahlunguphazwa ngeendlela zoke.” “Siyakakamala . . . ; simadlhwa phasi.” Khonapho wabuye wathi, “asitshidlhwa,” “asipheli amandla,” begodu “asibhujiswa.” Khuyini esisiza sikghodlhelele? ‘Mamandla angaphezu kwavamileko’—amandla avela kumninimandla woke uJehova, uZimu.​—2 Korinte 4:7-9NW.

Khumbula indlela owafumana ngayo “amandla angaphezu kwavamileko” esikhathini esadlulako. Usayikhumbula indlela ikulumo esikhuthazo eyadephisa ngayo ukwazisa kwakho ithando lakaJehova ekungelamambala? Ikholo lakho ngeenthembiso zakaJehova khenge likhule na nawufundisa abanye ngethemba lePharadeyisi? Nasiya emihlanganweni yobuKrestu sikhulume nabanye ngekholo lethu, sifumana amandla wokuthi sikghodlhelele amatshwenyeko wepilo, sibuye sifumane nokuthula kwengqondo okusisiza sikhonze uJehova sithabile.

“Yizwani Benibone Bonyana [UJehova] Muhle”

Nasibuyela eqinisweni, ngasikhathi ungakhe uzizwe ugandeleleke ngazo zoke iindlela. Ngokwesibonelo, uJehova usibawa bona sibeke umBuso qangi, ngapha sitlhogomele nemisibenzi yezinto ezingokomoya qobe. (Matewu 6:33; Lukasi 13:24) Khonapho, kuthiwani nangabe ukuphikiswa, ipilo ebogabogako namkha imiraro yomndeni ikutjhiye ungasenamandla? Nofana nengabe umsebenzakho wokuziphilisa nawo ukuthathela isikhathi namandla ebekufuze uwasebenzisele ebandleni? Njengombana uqalene nezinto eziyintaba phambi kwakho—kodwana isikhathi namandla wokuzenza sibonakala sisincani khulu, lokho kungakwenza uzizwe ugandeleleke kwamanikelela. Mhlamunye khewazibuza nokuthi kghani uJehova ulindele okukhulu kuwe?

UJehova uyazwisisa. Akalindeli okungaphezu kwamandlethu. Wazi kuhle nokuthi kusithatha isikhathi ukubuyela esigeni ngokomzimba kunye nangokwamazizo ngemva kokugandeleleka.​—IRhubo 103:13, 14.

Ngokwesibonelo, akhe uqalelele indlela uJehova amtlhogomela ngayo umphorofidi u-Eliya. Lokha u-Eliya nakasahlelwe kugandeleleka nokwesaba okwamenza wabalekela emangweni, kghani uJehova wamkhalima wabe wamtjela nokuthi abuyele esabelweni sakhe? Akusinjalo. UJehova wathumela ingilozakhe kabili, bona ivuse u-Eliya ngesineke beyimuphe nokudla. Nanyana kunjalo, ngitjho  nofana besekudlule amalanga ama-40, u-Eliya bekasolo agandelelekile begodu asese nevalo. Khuyini okhunye uJehova akwenzako ukuthi amsize? Kokuthoma, uJehova wamtjengisa ukuthi bekangamvikela. Kwesibili, uJehova waduduza u-Eliya ‘[ngelizwi eliphasi] elizothileko.’ Kwathi emagcinweni, uJehova waveza bona bekusese neenkulungwana zabantu ebebathembekile ekulotjheni uZimu. U-Eliya akhenge asabuza, wabuyela esigeni njengomphorofidi otjhisekako. (1 AmaKhosi 19:1-19) Sifundani kilokhu? Kwathi u-Eliya nakagandelelwe matshwenyeko, uJehova wamphatha ngesineke nangomusa. UJehova akakatjhentjhi. Nathi usasitlhogomela ngendlela efanako.

Nawucabanga ngongakupha uJehova, kufuze ucabange ngezinto ongakghona ukuzenza kwamambala. Ungathomi uqathanise okghona ukukwenza namhlanje nalokho ebewuhlale ukwenza. Ukufanekisa indaba le: Umgijimi osele aneenyanga nofana unyaka alise ukuzibandula, angeze akwazi ukubuyela esigeni khonokho. Kunalokho, uthoma ngokuzibekela iminqopho emincani ezokubuya godu imqinise akwazi ukukghodlhelela. AmaKrestu afana nabagijimi. Azibandula anomnqopho omuhle engqondweni. (1 Korinte 9:24-27) Kubayini ungazibekeli umnqopho munye ongokomoya obonakala ulula ukuwufikelela kwanje? Ngokwesibonelo, ungazibekela umnqopho wokuba khona emhlanganweni webandla. Ubawe uJehova ukuthi akusize ufikelele umnqophwakho. Njengombana ubuyela esigeni ngokomoya, ‘uzokuzwa bewubone bonyana [uJehova] muhle.’ (IRhubo 34:9, [34:8, NW]) Khumbula ukuthi nanyana yini oyenzako itjengisa ithando lakho ngoJehova—ngitjho nofana ingabonakala iyincani kangangani—iligugu kuye.​—Lukasi 21:1-4.

UJehova akalindeli okungaphezu kwamandlethu

“Isizo Ebengisolo Ngililindile”

UJehova wamsiza njani uJune ukuthi akwazi ukubuyela kuye? Nakahlathululako uthi: “Bengisolo ngithandaza kuJehova, ngimbawa ukuthi angisize. Umakotami wangitjela ngomhlangano ebewusedorobheni langekhethu. Ngaqunta ukuya ilanga linye emhlanganweni loyo. Awazi ukuthi kwangithabisa kangangani ukubuye ngibe nabantu bakaJehova! Umhlangano loyo waba lisizo ebengisolo ngililindile. Kwanjesi sengibuyile ngithabela ukukhonza uJehova godu. Nakuyipilo itjho into ekulu kimi. Ngazi kuhle ukuthi ngiyabatlhoga abazalwana nabodadwethu begodu kufuze ngimukele nesizo labo. Ngithokoza ukuthi bekusese nesikhathi sokuthi ngibuyele kuJehova.”